VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

TÜM EMEKLİLERE VE EMEKLİ ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI:
“TÜRKİYE’NİN BÜTÜN EMEKLİLERİ BİRLEŞİN”.

Biz emekliler haklarımızı arama ve elde etme amacıyla çeşitli sendika, dernek, internet grupları, dayanışma ağları kurduk.

Hepimizin amacı emekliler olarak insanca yaşayabileceğimiz şartlara ve gelir düzeyine ulaşmaktır.

Bugün ülkemizde sayıları 13 milyona yaklaşan emekli kitlesinin açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edildiğini görüyor ve bu gerçeği bizzat yaşıyoruz.

Emeklilerin büyüme ve kalkınmadan yeterince pay alamadığı somut bir gerçektir. Ülkemizin kaynak sorunu olmadığı, var olan kaynakların adil paylaşım sorunu olduğu çıplak bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

Emeklilerin 2000 yılı öncesi, 2000 yılı ile 2008 yılı arası ve 2008 yılı sonrası maaş bağlama oranlarının farklı olması emekli maaşlarında kabul edilemez büyük farklılıklara yol açmaktadır.

Siyasal iktidarın emeklilerin ve emekçilerin örgütlenmesine ve hak aramasına yönelik taleplerine karşı baskıcı ve şiddete yönelik tutumu emeklilerin önünde büyük bir engel olarak durmaktadır.

Yasalara uygun şekilde kurulmuş sendikaların mahkeme kararları ile kapatılmaya çalışılması ülkemiz demokrasisi açısından utanç vericidir.

Siyasal partilere, belediyelere ve derneklere kayyum atama yetkisinin alınmış olması demokrasi güçlerinin hak arama mücadelesine sekte vurmaktadır.

Sendika ve Derneklerde örgütlenmeyen/örgütlenemeyen emekliler internet grupları, platformları ve dayanışma ağları üzerinden örgütlenmeye, emeklilerin seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar.

Çok sayıda sendika, dernek ve internet gruplarının çabaları ne yazık ki tüm emeklileri örgütlemeye yetmediği gibi, emekli taleplerini güçlü bir şekilde kamuoyuna taşımakta da zorluklar yaratmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı tüm emekli örgütlerinin birliğini sağlayacak bir eşgüdüme acil ihtiyaç vardır.

Emeklilerin parçalı ve örgütsüz yapısı hak arama alanını daraltmakta ve 13 milyon emekliyi etkisiz kılmaktadır.

Oysa toplumun bilgi, birikim bankası konumundaki emeklilerin yetkinliğinden yararlanma, tüketimden gelen gücünü kullanma ve seçimlerde oyları ile iktidarı belirleme gücü vardır.

Bu bilinçle tüm emeklilerin ve emekli örgütlerinin tek çatı altında buluşarak ortak hareket etmesi için Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu’nu hayata geçirmiş bulunuyoruz.

Bu çağrıyı okuyan, duyan tüm emekli örgütlerini amasız, fakatsız, ön yargısız olarak eşgüdüm kuruluna katılmaya, ortak ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

HEDEFLERİMİZ

1 – Birlikte örgütlenmeyi sağlamak amacıyla belli bir amaca ulaşmak için yapılan çalışmaları bütünleştirmek, bu çalışmaların birbirini tamamlamasını sağlamak.

2 – Uyum içinde güç ve eylem birliği sağlamak.

Bu amaçla ilk etapta 11 maddede uzlaşma sağlanarak acil olarak hayata geçirilmesi için aşağıdaki talepler üzerinde fikir birliğine varılmıştır.

TALEPLERİMİZ

1 – En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılsın.

2 – Enflasyondan doğan kayıpların telafisi için tüm emekli maaşlarına Temmuz ayını beklemeden seyyanen ek zam yapılsın.

3 – Emeklilere iki bayramda ödenen emekli ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılsın.

4 – İntibak yasası en kısa sürede çıkarılsın, emekliler arasındaki maaş farklılıkları giderilsin.

5 – Emeklilerden kesilen (özel hastaneler dâhil) tüm katkı payları kaldırılsın.

6 – Emekli maaşlarının artışında gıda enflasyonu esas alınarak, döviz artış oranları da dikkate alınsın.

7 – 3600 ek gösterge tüm memur emeklilerini kapsayacak şekilde yasalaşsın.

8 – Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa biran önce çıkarılsın.

9 – Aylık bağlanma oranları yeniden 2000 yılı öncesi düzeyine getirilsin.

10 – Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SGK ve özel sosyal güvenlik sandıkları tek çatı altında toplansın.

11 – Emekli örgütlenmesinin önündeki tüm engeller kaldırılsın, emeklilerin toplu sözleşme masasında temsil edilmesi sağlansın.

EMEKLİ YURTTAŞLARA VE TÜM EMEKLİ ÖRGÜTLERİNE SESLENİYORUZ

Türkiye’deki tüm sendika, dernek ve irili ufaklı emekli gruplarını eşgüdüm kurulumuza önyargısız katılarak güç birliğine, taleplerimizi ortaklaştırmaya ve uzun vadede tek çatı altında toplanmaya davet ediyoruz.

Gelin en korktukları şeyi yapalım. Birleşelim, örgütlenelim tek yumruk olalım. Çünkü var olmak ve insanca yaşamak için başka şansımız yok.

TÜM EMEKLİLER EŞGÜDÜM KURULU

• Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu
• Bağımsız Emekliler Grubu adına İmdat Aslan
• Bağımsız Emekliler Platformu adına Fetdah Günkaya
• Birlik Dayanışmacı Emekliler adına Selim Dikel
• Çağdaş Emekliler Gurubu adına Kadri Soğukoğlu
• Emekli Grubu adına Mehmet Akkaya
• Emekliler Grubu adına Ali Murat Bahadır
• Emekliler Birleşiyor Platformu (EBP) adına Haluk Soysal
• Emekli Demokrat Öğretmenler Grubu adına Arslan Gümüş
• Emeklerin Sesi Gurubu adına Celil Cengiz Çolak
• Tüm Emekliler Birleşim Platformu adına Mustafa Ersan
• Tüm Emekliler Dayanışma Ağı (TEDA) adına Tarık Bozkurt
• Türkiye Emekliler Platformu (T. E. P) adına Necati Erkan

İletişim: https://www.facebook.com/tumemekliler

Yorumlar