VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Kültür Sanat-Sen:”Bir nebze iyi , iş güvencesinden yoksun”

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Koro Ve Topluluklarda Çalışan Misafir Sanatçı Ve Süreli Sözleşmeli Personelin Dikkatine

21 Haziran 2019 da Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelik incelendiğinde diğer sanat kurumlarının yönetmeliklerinden farklı bazı hususlar dikkatleri çekmektedir. Yaratılan istihdam biçimi şu anki durumdan bir nebze daha iyi olmakla birlikte yine iş güvencesinin olmadığı bir istihdam biçimidir. Yönetmelikle ilgili değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir;
1- Personelde Aranacak Şartlar başlığı altındaki 5. Maddede ses ve saz sanatçıları için 4 yıllık ilgili fakülte zorunluluğu, dansçılar için güzel sanatlar lisesi ve yüksek okul şartı getirilmiş, sadece semazen ve mehteran için herhangi bir lise şartı getirilmiştir. Bundan sonraki alımlarda bu maddeye karşı olunmamakla birlikte, kurumlarda yıllardır çalışan hatta emeklisi gelen sanat emekçileri için bu koşullar aranmamalı ve yönetmeliğe bununla ilgili bir geçici madde konmalıdır.
2- Personel Seçimi Başlıklı 6. Madde de diğer sanat kurumlarının yönetmeliklerinden farklı olarak sınav kavramı yerini değerlendirme kavramına bırakmıştır. Oldukça esnetilebilir bir durum söz konusudur. Temel eğitim kriterleri haricinde değerlendirme ile ilgili kıstaslar net bir şekilde ortaya konulmamıştır. Hatta kısmi süreli yani puantaj la çalışacak personel söz konusu olduğunda değerlendirme dahi yapılmayabileceği anlaşılmaktadır.
3- Değerlendirme Yetkisi Başlığı Altındaki 8. Maddede “değerlendirme kurulu oluşumu” kriterlerin belirlenmeyişi ile birlikte liyakatin olması gereken şekilde uygulanamayacağı açıktır. Uygulamalı değerlendirme yapacaklarını belirtmelerinin yanı sıra kurul üyelerinin oluşumu söz konusu olduğunda yeterli seviyede olup olamayacakları da muğlak kalmıştır. Örneğin bir opera yönetmeliği ekinde yer alan kriterler gibi somut maddeler yer almamaktadır.
4- Sendikal Faliyette Bulunma Başlıklı 25. Maddede de diğer düzenlemelerde gördüğümüz gibi sadece tam zamanlı personelin sendikaya üye olabileceği belirtilmiş. Sendikaya üye olma anayasal bir hak olmakla birlikte bu husus eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
5- Sözleşmenin Yenilenmesi Ve Süresi Başlığı Altındaki 30. Maddesinin 4 Fıkrasındaki hükümde “tam zamanlı sanatçıların sözleşmeleri yenilenirken yeni bir değerlendirme yapılması zorunlu değil” ifadeleri kullanılmış ancak genel müdürlük gerekli görürse değerlendirme yaptırılabilir diyor. Buradan “mevcut tam zamanlı sanatçılar ile değerlendirme yapılmadan sözleşmeleri yenilenecek” sonucuna ulaşıyoruz. Mevcut sanatçılar açısından daha lehte bir düzenleme olduğu düşüncesini yaratıyor.
6- Sözleşmenin Yenilenmemesi Başlığı Altındaki 37. Maddesi 1. Fıkrasına göre sözleşmesi yenilenmeyen tam zamanlı personel için dava açılabilir. Mahkemelerin ne yönde karar vereceğini ise yaşanılan süreçte göreceğiz. Yine bu maddede sözleşmenin yenilenmemesi için “sanatsal ve mesleki yetenekleri ya da çalışmaları yetersiz görülenleri” tespit eden değerlendirme kurulunun önemi de ortaya çıkarıyor.
7- İş Sonu Tazminatı Başlığı Altındaki 39. Maddedeki kısmi zamanlı ve proje personeline iş sonu tazminatı ödemeyeceğine ilişkin hüküm ile işsizlik sigortası primi yatırılmayacağına ilişkin hükümlerle ilgili iptal edilmesi yönünde sendika olarak yasal girişimlerde bulunacağız. Yapılacak bu uygulama insan haklarına ve eşitlik ilkesine çok açık bir şekilde aykırılık teşkil etmektedir.
8- Geçici Madde 1 de, sadece bu yılsonuna kadar değerlendirme yapılmadan sözleşme yapılacağı düzenlenmiştir. Bu durumda 2020 yılında değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor. Bu düzenlemenin de iptali istenmelidir gerekli yasal süreçler sendikamızca başlatılacaktır.
Sonuç olarak yönetmelikle ilgili aşağıda yer alan maddelerin iptali istenmelidir.
İptalini İsteyeceğimiz Maddeler
1- Değerlendirme Yetkisi Başlığı Altındaki 8. Maddesi
2- Sözleşmenin Yenilenmemesi Başlığı Altındaki 37. Maddesinin 1. Fıkrası
3- İş Sonu Tazminatı Başlığı Altındaki 39. Madde
4- Sendikal Faaliyette Bulunma Başlıklı 25. Madde
5- Geçici madde 1
Tüm bu haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı güvenceli iş ve güvenli bir gelecek için sendikamız Kültür Sanat-Sen olarak tüm sanat emekçisi arkadaşlarımızı örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.

KÜLTÜR SANAT-SEN/KESK

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorumlar