VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Kapitalizmin Restorasyonu Üzerine – Lenin, Stalin ve E. Hoca’dan

»İçindekiler sayfası ve PDF indirme bağlantısı

“Kapitalist kuşatma var olduğu sürece, askeri müdahale ve restorasyon girişimleri tehlikesini yalnızca palavralarıyla düşmanlıklarını gizlemek isteyen ve halkı de-mobilize etmeye çalışan ahmaklar veya maskeli düşmanlar reddedebilir,” (1) “Yalnızca bir Devlette değil, bir Devletler sisteminde yaşıyoruz ve Sovyet Cumhuriyeti’nin emperyalist Devletlerle yan yana uzun bir süre bir arada yaşamaya devam etmesi düşünülemez. Nihayetinde biri ya da diğeri fethetmek zorundadır “(2)

“Proletarya diktatörlüğü”nün -genelde sosyalizm (15) olarak adlandırılan- ülkelerdeki “Kapitalizmin Restorasyonu” sorunu, “birkaç istisna dışında” şimdiye kadar hâkim olan bir şekilde burjuva ve sol maskesi altında Troçkist-burjuva uşakları tarafından ele alındı.

Bu istisnalardan birisi, sosyalizmin inşasında ilk ve en ileri deneyim olan Sovyetler Birliği deneyimini ele alan Hıdır Yeşil’in “Sosyalizmden Geri Dönüş Sorunu” adlı kitabıdır. Yeşil kitabında, sosyalizmin inşası aşamasında restorasyon sorununun ekonomik inşa tarafının ekonomik teori ve pratiğini büyük ölçüde inceliyor. Kitabında sorunun sosyal politik, eğitim ve kültürel yönlerini ele almıyor. Restorasyon sorununun incelenmesinde ekonomik alanı sorunun en ihmal edilen yönü olarak görüyor. Çoğunun aksine, “bütün kitapta daha çok yanlışlar üzerinde durulmaktadır. Bu, sosyalizmin inşasında kazanılan başarıları inkâr etmek veya küçültmek için yapılmıyor” diyerek altını çiziyor. Sosyalizmin inşasında geçmiş deneyimlerin hatalarını keşfetmeden ve böylece tekrarını engellemeden sosyalizmin gerçek anlamıyla inşasının ve devrimin kesintisiz devamının gelecekte mümkün olmayacağını düşünüyor. “Geçmiş tecrübenin hatalarını tespit etmek ve üstesinden gelmek bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur” diyor. Konuyu ele almasının ve restorasyonun gerekçesini şöyle özetliyor:

“kuşkusuz şimdiye kadar yapılmış bir dizi araştırma, yozlaşmanın maddi, ekonomik, sınıfsal temellerini ortaya koyma çabaları var. Ve fakat bunların hiçbiri bence yeterli değil. Ben bu kitapta bu eksiğin giderilmesi için bir katkı denemesi yapmak istiyorum.

“Marksist-Leninist saflarda genel olarak kabul gören “geri dönüş” kavramı, gerçeği tam olarak anlatan bir kavram da değil. Sovyetler Birliği ve onun çevresinde kümelenen “Doğu Bloku Ülkeleri”nde ve Çin’de ve Arnavutluk’ta da yaşanan devrilmiş eski iktidar sahiplerinin yeniden iş başına gelmeleri anlamında “eski”ye “geri dönüş” değil. Bu “geri dönüş”te baş rolde sosyalist sistem içinden çıkıp gelen ve gelişen yeni tipte bir burjuvazi, devlette ve işletmelerde yönetici, karar verici konumlarını kendi çıkarları için kullanan bürokrat ve teknokratlardan oluşan bir burjuvazi ve yeni tipte bir kapitalizm, bürokrat devlet kapitalizmi vardır.

Kuşkusuz sosyalizmi sosyalizm yapan ilk şart siyasi iktidarın niteliğidir. Proletaryanın iktidarı burjuvazinin hiçbir kesimi ile paylaşmadığı bir siyasi iktidar olan “Proletarya Diktatörlüğü”, sosyalizmin olmazsa olmaz ön şartıdır. Bu böyle olduğu için de, bir zamanlar sosyalist olan bir ülkede iktidar sosyalizm adına konuşan revizyonistlerin eline geçerse ve bunlar kendi programlarını uygulama imkânı bulurlarsa, süreç içinde, o ülkede “yozlaşma”, “geri dönüş” kaçınılmaz olur.(3)

“Restorasyon” sorununu tüm yönleriyle incelemek son derece önemlidir. Ancak, akılda tutulması gereken, gerçekler ve bunların ilgili teorilerle diyalektik bağlantı kurulması da bir o kadar önemlidir. Yeşil, sorunun ekonomik yönünü en çok ihmal edilen olarak görmektedir. Samimi bir Marksist Leninist, sorunun “çıkartılan- çıkartılması gereken dersler” anlamında bireysel yönleri üzerinde incelediği sürece haklı olabilir. Ancak, bir bütün olarak, sorunun özünde en çok ihmal edilen, gözden kaçan veya bilinçli olarak göz ardı edilen yönü, sosyalist ülke içinde devam eden sınıf mücadelesi ve yurtdışındaki “kapitalist kuşatma” ile ilgilidir.

Sağ ve sol sapmaya karşı içeriden mücadele ve uluslararası kapitalist baskıya, ekonomik ve politik ablukaya karşı dışarıda verilen mücadele, restorasyon sürecinde belirleyici bir rol oynayacaktır. 60 yıldır ekonomik ve siyasi ablukaya maruz kalan, yenilmemek için geri ve ileri adımlar atan Küba, bu anlamda güncel bir örnektir.

Sovyet Rusya’da “yenilgi” – Kapitalizmin restorasyonu” incelemesi, bu dönemlerdeki somut koşullar ve durumlar dikkate alınmadan, incelemeyi içeride ve dışarıda sınıf mücadelesine dayandırmadan objektif olamaz; dünya savaşı, iç savaş, kıtlık, faşist Almanya ve diğer emperyalistlerle uyumlu karşı-devrimcilerin entrikaları, ikinci dünya savaşı. Her ikisinin de ekonomik ve sosyal programların uygulanması üzerinde farklı etkileri ve sonuçları olacak olan olumlu somut koşullar ile olumsuz koşullar arasında ayrım yapmadan bir sorun nesnel olarak incelenemez. Sorun “o zaman”ın koşulları ve zihniyetiyle ilgiliyken, mevcut veya varsayılan “normal” koşullar ve “şimdi” zihniyetiyle bir konuyu nesnel bir şekilde inceleyemeyiz. İkinci veya üçüncü elden elde edilen “o zaman”ın tüm gerçek şartları ve buna bağlı olarak “zihin yapısını” ve o zamana ilişkin somut verileri bilmenin mümkün bir yolu yoktur. Bu nedenle Marksist Leninistler nesnel olmaya ve sorunu diyalektik bağlantılarıyla bir bütün olarak incelemeye çalışırlar. Burjuvazi ve revizyonist karşı devrimciler, bir sistem olarak “sosyalizmin doğal başarısızlığı” sonucunu sunmak için sorunun tüm yönlerinden kopuk ve izole edilmiş yönlerini seçerler ve araştırırlar.

Burjuvazi, sorunu siyasi ve ekonomik bir sistem olarak sosyalizmin “başarısızlığı” olarak tasvir eder. Bunu yaparak, başka alternatif ekonomik sistem olmadığı için kapitalizmin “ebedi” olduğu yanılsamasını yaratmaya çalışırlar. “Başarısızlık” kelimesinin seçimi tesadüfi değildir. Başarısızlık, amaçlanan hedefe ulaşılmaması anlamına gelir, bu durumda, başarı için “doğal” yeteneğin eksikliği, bir mücadelede yenilmek anlamına gelmez. Bu doğuştan kaynaklanan yetenek eksikliği nedeniyle, “başarısızlık”, vazgeçmeyi ve tekrar denememeyi önerir.

 “Yenilgi” bir mücadelede yenilmiş olmayı ifade eder ve kendi başına, kendi içinde bir “son” değildir. Burjuvazi ve çeşitli Troçkistlerin “başarısızlık” terimini kullanmasının veya sonucuna varmasının nedeni budur.

Akılda tutulması gereken şudur;

1- Sosyalizm “başarısız” lığından çökmedi, “yenildi”.

2- “Kapitalizmin restorasyonu” Marksist Leninistler tarafından hiçbir zaman “imkânsız” bir şey olarak görülmedi. Tersine, özelde küçük -köylülüğün hâkim olduğu ülkelerde ve genel olarak kapitalist kuşatma var olduğu sürece, restorasyon tehlikesi ve olasılığı her zaman kaçınılmaz olarak görülmüştür.

3- Restorasyonun nedenleri yalnızca “iç” -iç sınıf mücadelesi- değil, “uluslararası kapitalistler” –dış sınıf mücadelesi ile bağlantılı olarak araştırılmalıdır. Bu diyalektik bağlantının olmadığı bir çalışma, ya hepsini “içsel” hatalara bağlamakla sonuçlanacaktır, ya da “iç hataları” görmezden gelerek haklı çıkarmakla sonuçlanacaktır.

4- Aynı şekilde, restorasyonun günah keçisi olarak bürokrasiye yaklaşım, komünizmin alt evresi olan Sosyalist Toplumda varlığı mümkün olmayan bir şey olarak değil, devlet gibi, komünist topluma geçiş sürecinde sönüp gidecek bir olgu olarak ele alınmalıdır. Bürokrasi kaçınılabilecek bir olgu değil, kontrol edilebilir ve edilmesi gereken bir olgudur.

Sosyalizmi kapitalizme bir alternatif olarak reddetmek için “başarısız” teriminin burjuva sinsi kullanımı üzerinde durmayacağım. Ancak yukarıda bahsedilen gerçekleri kasten göz ardı eden Troçkist- uşak yaklaşımları, sosyalizmi inkâr ettiği ve devrimleri belirsiz bir tarihe ertelediği için burjuvazininkinden çok da farklı değildir.

Konunun Bürokrasi ve Ekonomi alanında incelenmesinde şüphesiz ki fayda vardır. Ancak bu, genel olarak sınıf mücadelesinden, özelde ise partide “sağ” ve “sol sapma”ya karşı mücadeleden izole edilmiş tek ve temel nedenin bu olmadığı gerçeğini vurgulayarak yapılmalıdır. İki sapma arasındaki aynı sonuç akrabalığı nedeniyle, birinin veya her ikisinin zaferi, kaçınılmaz olarak sosyalizmin yenilgisine ve kapitalizmin restorasyonuna zemini hazırlayacak ve sonunda restorasyonu gerçekleştirecektir.

Sağ sapma, düşmanı, kapitalist restorasyon tehlikesini hafife alır ve proletarya diktatörlüğü altındaki sınıf mücadelesinin doğasını anlamaz. Stalin’in belirttiği gibi;

“Konuşmamda açıkça, Sağ sapmanın ülkemizde “kapitalizmin gücünü küçümsediğini”, “kapitalizmin restorasyonunun tehlikesini görmediğini, sınıf mücadelesinin mekanizmasını anlamadığını ve bu nedenle kapitalizme taviz vermeyi çok kolay kabul edeceğini söyledim.

“Konuşmamda açıkça, “Partimizde sağ sapmanın zaferinin” “ülkemizde kapitalizmin restorasyonu şansını artıracağını” söyledim. [P168]

Akrabalığın diğer tarafında ise “sol sapmanın” düşman güçlerini abartması, tek ülkede sosyalizm olasılığını küçümsemesi ve inkâr etmesi, ve köylülüğe, diğer emekçi kitlelere düşmanlığı proletarya diktatörlüğünü zayıflatan bir eğilimdir. Stalin’in işaret ettiği gibi;

“Sol” Troçkist sapmaya gelince, konuşmamda, onun ülkemizde sosyalizmin inşası olasılığını inkâr ettiğini, işçi sınıfı ve köylülüğün ittifakı fikrini reddettiğini ve köylülükten ayrılma pahasına kendisinin “fantastik” sanayileşme planını gerçekleştirmeye hazır olduğunu açıkça söyledim. Eğer okuduysanız, Konuşmamda “Partimizde ‘sol’ sapmanın zaferi, işçi sınıfının köylü tabanından ayrılmasına, işçi sınıfının öncüsünün geri kalan tüm emekçi kitlelerden ayrılmasına yol açacağına ve sonuç olarak proletaryanın yenilgisine ve kapitalizmin restorasyonu için koşulların kolaylaştırılmasına yol açacağını söyledim.” ” [P168]

Stalin, Kaganoviç ve Molotov’a yazdığı bir mektupta Pravda’yı mahkeme-yargılama ile ilgili olarak eleştirirken şöyle diyor;

“Zinovyevcilerin ve Troçkistlerin platformu olmadığı şeklindeki konuşmalarının, bu pisliklerin bir sahtekarlığı ve yoldaşlarımızın kendi kendini aldatması olduğunu söylemeleri gerekirdi. Bu pisliklerin bir platformu vardı. Platformlarının özü, SSCB’de sosyalizmin yenilgisi ve kapitalizmin restorasyonuydu… Ta 10uncu partisi kongresinde Lenin, bir hizip veya hizipler partiye karşı mücadelelerinde hatalarında ısrar ederse, Sovyet sistemi altında mutlaka Beyaz Muhafızlık, kapitalizmin savunması, Sovyetlere karşı bir mücadele düzeyine ineceklerini ve mutlaka Sovyet yönetiminin düşmanlarıyla birleşeceklerini söylemişti. Lenin’in bu önermesi şimdi parlak bir şekilde doğrulanmıştır.” [ P166]

1938’de yargılandığı davada, Buharin, kendi taraftarlarının 1932 yazının sonunda anti-komünist, karşı devrimci burjuva platformunun onaylandığı bir konferans düzenlediğini belirterek, “Bu platforma tamamen katılıyorum ve tüm sorumluluğu üzerime alıyorum” dedi. (4)

Aynı Mahkeme yargılamasında Vishinsky, sapmaların rolünü ve sonuçlarını özetlemişti;

“Bu bir tesadüf değil çünkü Ekim Devrimi’nden önce de Troçki ve arkadaşları, şimdi Stalin’e ve Lenin’in Partisine ve Stalin’e karşı savaştıkları gibi, Lenin ve Lenin’in Partisine karşı da savaştılar.

Utanç verici sonlarına ulaşıyorlar çünkü uzun yıllar bu rolü oynadılar, kapitalizme övgüler yağdırdılar ve sosyalist inşanın başarısına ve sosyalizmin zaferine olan inançlarından yoksun kaldılar.

“İşte bu yüzden sonunda bir kapitalist restorasyon programı geliştirmeye başladılar. Bu yüzden vatanımıza ihanet edip onu satmaya başladılar.” (5)

Restorasyon sorununun, konunun sadece bir yanıyla sınırlı olmadığı açıktır. Sağ ya da sol sapmanın olası zaferi, kapitalist eğilimleri güçlendirerek ve ekonomide sosyalist inşa girişimlerini zayıflatarak kapitalizmin restorasyonunun önünü açan bir eğilimdi.”

“Kapitalizmin restorasyonu” Marksist Leninistler tarafından hiçbir zaman “imkânsız” olarak görülmedi. “Devrim, proletarya diktatörlüğü olmaksızın bile burjuvaziyi yenebilir, onun iktidarını devirebilir“ diyor Lenin ve devam ediyor;

Ama devrim, gelişiminin belirli bir aşamasında diktatörlük biçiminde özel bir organ yaratmadıkça, burjuvazinin direnişini ezemez, zaferini sürdüremez ve proletaryanın ana dayanak noktası olarak sosyalizmin nihai zaferine ilerleyemez. ” (6)

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur.” Bu, tüm gerekenin iktidarı üstlenmek, onu ele geçirmek olduğu anlamına mı geliyor? Hayır, değil. İktidarın ele geçirilmesi sadece başlangıçtır.” [ S 171]

Bu nedenle siyasal iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi ve Proletarya Diktatörlüğünün kurulması, ekonomik-sosyalist devrimin ve sosyalist ekonominin inşasının ön koşuludur. Proletarya diktatörlüğünün ekonomik politikası, kapitalist (bazı durumlarda yarı-feodal) ekonomik temeli sosyalist bir temele dönüştürme ve aynı zamanda ele geçirilen siyasi gücün korunması ve güçlendirilmesi için ekonomik temel atma politikası haline gelir. Bu, Lenin’in dediği gibi, “Sovyet devletinin siyasi kazanımlarının ekonomik temelini atmak, yoksa hepsini kaybederiz” [P27] bu, “NEP Rusya, sosyalist Rusya olacaktır” politikası ile [P350] “kapitalizmin ezildiği ama sosyalizmin henüz kurulmadığı” dönemde geçiş politikasıydı. [P59 ]

Siyasal İktidarın fethedildiği sabah sınıf mücadelesinin sona ereceği yanılsamasının aksine Lenin’in açıklamasıyla;

 “Proletarya diktatörlüğü, sınıf mücadelesinin sonu değil, onun yeni biçimlerde devamıdır. Proletarya diktatörlüğü, zafer kazanmış ve siyasi iktidarı ele geçirmiş proletaryanın, yenilmesine rağmen yok edilmemiş, ortadan kalkmamış, direnişini kesmemiş, direnişini arttırmış burjuvaziye karşı sınıf mücadelesidir.” [P94]

Rusya gibi egemen bir köylü ekonomisine sahip bir ülkede “restorasyon” olasılığına ilişkin olarak, “Lenin’in tezi” diyor Stalin,  “Küçük köylü bir ülkede yaşadığımız sürece, Rusya’da kapitalizm için komünizmden daha sağlam bir ekonomik temel vardır” ve sonuç olarak, kapitalizmin restorasyonu tehlikesi boş bir söz değildir. “[ P211] “Lenin, kapitalistleri ve kapitalizmi doğuran bireysel köylü ekonomisi ülkede egemen olduğu sürece, kapitalizmin restorasyonu tehlikesinin var olacağını söylüyor. Açıktır ki, bu tehlike var olduğu sürece ülkemizde sosyalist inşanın zaferinden ciddi bir şekilde söz edilemez.” (10)

“Kapitalizmden komünizme geçiş,” diyor Lenin, “bütün bir tarihsel dönemi temsil eder. Bu dönem sona erinceye kadar, sömürücüler kaçınılmaz olarak restorasyon umudunu beslerler ve bu umut, restorasyon girişimlerine dönüşür. Ve ilk ciddi yenilgilerinden sonra devrilmelerini beklemeyen, bunun mümkün olduğuna asla inanmayan, bunun düşüncesini asla kabul etmeyen devrilmiş sömürücüler, kendilerini on kat artan bir enerjiyle, yüz kat artan öfkeli bir tutku ve nefretle…cennetlerinin kurtulması için savaşa attılar. Kapitalist sömürücüler trenini, , küçük-burjuvazinin geniş kitleleri takip eder- tüm ülkelerin onlarca yıllık tarihsel deneyiminin gösterdiği gibi, ,  bir gün proletaryanın akasında yürüyen, ertesi gün devrimin zorluklarından ürkerek yalpalayan ve tereddüt içinde olan küçük burjuvazi; işçilerin ilk yenilgisinde ya da yarı yenilgisinde paniğe kapılırlar, sinirlenirler, acele ederler, sızlanırlar ve bir kamptan diğerine koşarlar.” [K171]

Restorasyon sorunu sadece bir “bürokrasi” sorunu değil, ekonomik temeli kurma ve bürokrasi sorununun tüm nedenlerini ortadan kaldıracak kültürü yaratma sorunudur – bu bir günlük mücadele ve çalışma değil, kapitalizmden komünizme geçiş aşamasına, daha yüksek aşamasına – bilimsel anlamıyla, komünizme- kadar tüm alana yayılan bir mücadeledir.

Mücadele sadece yukarıdan aşağıya değil, aynı zamanda aşağıdan yukarıya, insanların tutumlarının, alışkanlıklarının, kültürünün değişmesine dayanan birleşik bir çabadır.

Marks işçilere, “15, 20, 50 yıllık iç savaşlardan ve uluslararası çatışmalardan geçmeniz gerekecek,” diyordu,

“yalnızca mevcut koşulları değiştirmek için değil, aynı zamanda kendinizi de değiştirmek ve siyasi iktidarı kullanma becerisine sahip olmak için. ” (Bkz. Marx ve Engels, Works, Cilt VIII, s. 506.)

Lenin konu üzerine şöyle diyor:

“Proletarya diktatörlüğü altında, milyonlarca köylüyü ve küçük mülk sahibini, yüz binlerce memur emekçisini, memurları ve burjuva aydınını yeniden eğitmek, hepsini proleter devletine ve proleter liderliğine tabi kılmak gerekli olacaktır, onların burjuva alışkanlıklarını ve geleneklerini yenmek için, tıpkı bizim yapmamız gerektiği gibi – proletarya diktatörlüğü temelinde yürütülen uzun süreli bir mücadelede – küçük burjuva önyargılarından bir hamlede vazgeçmeyen proleterleri yeniden eğitmek bir mucizeyle, Meryem Ana’nın buyruğunda, bir sloganın, kararın veya kararnamenin buyruğunda değil, yalnızca küçük burjuva etkilerine karşı uzun ve zorlu bir kitle mücadelesi sürecinde bu alışkanlıklarından kurtulabilirler .” (7)

Revizyonist yanılsamaya karşı Lenin,

 “yeniye dönüşmek eskiyi hiçbir şekilde bir gecede ortadan kaldırmaz” ve “devletin sönmesinin ekonomik temellerini” ifade eder: bu durumda “bürokrasinin sönmesi için” de ekonomik temeller” vardır. (8)

Sorunun bir yönünü diğer yönlerden diyalektik olarak kopuk bir şekilde seçmek ve üzerinde çalışmak, ele alınan konunun doğruluğuna bakılmaksızın, yanlış genel sonuçlara varacaktır.

Leninizm bize, “burjuva ilişkilerin yeniden kurulmasına karşı tam garanti anlamında sosyalizmin nihai zaferinin ancak uluslararası ölçekte mümkün olduğunu” öğretir (9).

Restorasyonun nedenleri, “iç” ve dış sınıf mücadelesinin diyalektik bağlantısı kurulmadan incelenmemelidir.

İç düşmanlarımız var. Dış düşmanlarımız var. Yoldaşlar, bu bir an bile unutulmamalı.” [ P252]

Sorunun içsel yönü, ülke içindeki sınıfların karşılıklı ilişkileriyle ilgilidir. “Sınıfların ortadan kaldırılması,” diyor Stalin, “sınıf mücadelesinin yok edilmesiyle değil, yoğunlaşmasıyla sağlanır.” (11)

Sınıf mücadelesi, proletarya diktatörlüğü altında, değişmiş biçimde de olsa devam etmektedir. Kapitalizmin Siyasal İktidarı devrildi, yerini proletaryanın siyasal iktidarına bıraktı ve sosyalizmin ekonomik temeli inşa ediliyor. Bununla birlikte, kapitalizm kökünden sökülmüş olmaktan çok uzaktır. Özellikle erken evrelerde kapitalist ideolojinin, küçük üreticilerin ve örgütlenmemiş piyasa ilişkilerinin kaçınılmaz varlığı nedeniyle, kapitalizmin restorasyonu olanaklarıyla birlikte varlığını sürdürür. Komünist Parti önderliğindeki proletarya diktatörlüğü, kapitalist koşulların restorasyonuna, kapitalist sistemin kalıntılarına karşı amansız bir savaş verir ve yeni toplumsal düzenin temellerini inşa etmek için gerekli adımları atar. Bununla birlikte, burjuvazinin restorasyon girişimleri yapmak için gerekçeleri vardır, çünkü devrilmesinden sonra uzun bir süre onu deviren proletaryadan daha güçlü olarak kalır.

“Eğer sömürenler yalnızca bir ülkede yenilirse,” diyor Lenin, “ve bu, elbette, tipik bir durumdur, çünkü birkaç ülkede aynı anda gerçekleşen bir devrim ender bir istisnadır, yine de sömürülenlerden daha güçlü kalırlar.” (Lenin, Sömürülen ile Sömüren Arasında Eşitlik Olabilir mi?)

Ders çıkarması gereken yüzyıllara dayanan bir deneyime sahip olan kapitalizmin aksine, sosyalizm, devlet iktidarının az sayıdaki zenginin değil, emekçi kitlelerin elinde olduğu sınıflı toplum tarihinde ilktir. Siyasi iktidarı ele geçirmek, işçi sınıfının egemenliğini – proletarya diktatörlüğünü – pekiştirmek için uzun bir dönemi takip etmek zorunda kalacaktır. Yönetici sınıf olarak işçi sınıfının zayıflığına ve bir egemen sınıf olarak iktidarlığı konusunda, Stalin şunları söylüyor;

“İşçi sınıfının kültürel güçlerini geliştirmekle ilgili ve özeleştiri sloganının yürütülmesiyle, işçi sınıfının ülkeyi yönetme yetisini geliştirmekle ilgili olarak, Lenin şunları söyledi:

Eksik olduğumuz en önemli şey kültürdür, yönetme yeteneğidir. … Ekonomik ve politik olarak, NEP bize sosyalist bir ekonominin temellerini atma olanağını tam olarak sağlar. Bu, “yalnızca” proletaryanın kültürel güçleri ve öncüsü sorunudur.”

Bu ne anlama geliyor? Bu, yapıcı çalışmamızın ana görevlerinden birinin, işçi sınıfı içinde ülkeyi yönetme, ekonomiyi yönetme, endüstriyi yönetme beceri ve yeteneğini geliştirmek olduğu anlamına gelir.

Bu beceri ve işçilerin güçlerini ve kapasitelerini tam anlamıyla kullanmadan, işçi sınıfının en iyi unsurlarının hatalarımızı eleştirmek, eksikliklerimizi saptamak ve çalışmalarımızı ilerletmek için yetki ve kapasitesini işçi sınıfı içinde geliştirebilir miyiz?

Açıkçası, geliştiremeyiz.

Ve işçi sınıfının ve genel olarak emekçilerin güçlerini ve kapasitelerini tam olarak kullanmak ve onların ülkeyi yönetme yetisini kazanmalarını sağlamak için ne gereklidir? Her şeyden önce, özeleştiri sloganına dürüst ve Bolşevik uyulmasını, çalışmamızdaki eksikliklerin ve hataların aşağıdan eleştiri sloganına dürüst ve Bolşevik olarak gözetilmesini gerektirir. İşçiler, çalışmamızdaki eksiklikleri açık ve net bir şekilde eleştirme, işimizi iyileştirme ve ilerletme fırsatından yararlanıyorsa, bu ne anlama gelir? Bu, işçilerin ülkeyi, ekonomiyi, endüstriyi yönlendirme işinde aktif katılımcılar haline geldiği anlamına gelir. Ve bu, işçilerde ülkenin efendisi oldukları hissini artırmadan edemez, faaliyetlerini, uyanıklıklarını, kültürlerini geliştirmeden edemez.

İşçi sınıfının kültürel güçlerine ilişkin bu sorun, belirleyici bir sorundur. Neden? Çünkü, işçi sınıfı, bir yönetici sınıf olarak, şimdiye kadar var olan tüm egemen sınıflar içinde, tarihte bir ölçüde özel ve tümüyle elverişli olmayan bir konuma sahiptir. Şimdiye kadar olan tüm yönetici sınıflar -köle sahipleri, toprak sahipleri, kapitalistler- aynı zamanda varlıklı sınıflardı. Oğullarında hükümet için gerekli olan bilgi ve yetileri vererek yetiştirebilecek durumdaydılar. İşçi sınıfı, diğer şeylerin yanı sıra, zengin bir sınıf olmaması, daha önce oğullarında yönetim bilgisi ve becerisi vererek yetiştirememesi ve ancak şimdi, iktidara geldikten sonra bunu yapabilmiş olması bakımından onlardan farklıdır.” [P252]

Kapitalistin ek avantajına gelince, Stalin şu soruyu sorar:

“Yıkılan burjuvazinin gücü nerede yatar? “;

Birincisi, “uluslararası sermayenin gücünde, burjuvazinin uluslararası bağlantılarının gücü ve dayanıklılığında.” (Bkz. Cilt XXV, s. 173.)

İkinci olarak, “devrimden sonra uzun bir süre boyunca sömürenlerin kaçınılmaz olarak bir dizi büyük pratik avantajı ellerinde bulundurdukları gerçeğinde: Hâlâ paraları var (parayı bir kerede ortadan kaldırmak imkansızdır), bir miktar taşınır mülk – genellikle oldukça önemli; hala çeşitli bağlantıları, örgütlenme ve yönetim alışkanlıkları, yönetimin tüm ‘sırları’ (gelenekler, yöntemler, araçlar ve olanaklar) hakkında bilgisi, üstün eğitimi, daha yüksek teknik personel (burjuvazi gibi yaşayan ve düşünen) ile yakın bağlantıları, savaş sanatında kıyaslanamayacak kadar büyük deneyimleri (bu çok önemlidir), vb. (Bkz. Cilt XXIII, s. 354)

Üçüncüsü, “alışkanlık olarak küçük üretimin gücünde. Çünkü ne yazık ki, küçük üretim dünyada hala çok, çok yaygındır ve küçük üretim, kapitalizmi ve burjuvaziyi sürekli, günlük, saatlik, kendiliğinden ve sürekli olarak bir kitle ölçeğinde doğurur. “… Çünkü “sınıfların ortadan kaldırılması, yalnızca toprak ağalarını ve kapitalistleri yerinden etmek anlamına gelmez -ki bunu nispeten kolaylıkla başardık– aynı zamanda küçük meta üreticilerini de ortadan kaldırmak anlamına gelir ve onlar ne yerinden edilebilirler ne de ezilebilirler. Onlar ancak çok uzun süreli, yavaş ve dikkatli bir örgütsel çalışmayla yeniden şekillendirilebilir ve yeniden eğitilebilirler (ve edilmelidirler).” (Bkz. Cilt XXV, s. 173 ve l89.) [P171]

“Sosyalizmin kapitalizme karşı zaferi ve sosyalizmin pekiştirilmesi,” der Lenin,

“yalnızca proleter Devlet, sömürücülerin tüm direnişini tamamen bastırdıktan ve kendisi için tam istikrar ve tam itaati güvence altına aldıktan sonra yeniden örgütlendiğinde, sanayinin tamamını, büyük ölçekli kolektif üretim temelinde ve modern bir teknik temel üzerinde (bütün ulusal ekonominin elektrifikasyonu üzerine kurulmuş) yeniden örgütlenmeyi başardığında garanti edilebilir… Tek başına bu, kasabaların geri kalmış ve dağınık kırsal nüfusuna teknik ve sosyal radikal yardımda bulunmasını mümkün kılacak ve tarımın ve genel olarak tarımsal emeğin üretkenliğini büyük ölçüde artırmanın maddi temelini oluşturacak ve böylece küçük üreticileri “örnekleme” gücüyle ve kendi çıkarları doğrultusunda, büyük ölçekli, kolektif mekanize tarımı benimsemeye teşvik edecektir.”(12)

Konu üzerine çoğu burjuva ve revizyonist sözde “inceleme-çalışma”, köylülüğün ve küçük üreticilerin ülkede hâlâ büyük bir rol oynadığı gerçeğini göz ardı ederek sorunu ele alıyor. “Küçük-burjuva bir ülkede yaşadığımız sürece,” diyor Lenin,

“Rusya’da kapitalizm komünizmden daha güçlü bir ekonomik temele sahiptir” ve “sonuç olarak, kapitalizmin restorasyonu tehlikesi boş bir söz değildir.” [P211]

Lenin, kapitalistleri ve kapitalizmi doğuran bireysel köylü ekonomisi ülkede egemen olduğu sürece, kapitalizmin restorasyonu tehlikesinin var olacağını söylüyor. “Açıktır ki, bu tehlike var olduğu sürece ülkemizde sosyalist inşanın zaferinden ciddi bir şekilde söz edilemez.” Stalin, Tahıl Tedarikleri ve Tarımın Gelişimi İçin Beklentiler

Ayrıca kafa ve kol emeği arasındaki ayrımın varlığı, yönetici ve teknisyenlerin işçi sınıfı dışında kaçınılmaz olarak ayırt edici kategorilerinin olması, yaptıkları işin doğasındaki farklılıklar kadar farklı yaşam tarzlarını, daha yüksek ücretleri beraberinde getirmesi, her zaman, yeni tip bir burjuvazinin ortaya çıkışı ve kapitalizmin olası restorasyonu girişimleri tehlikesini yaratacaktır.

“Sağ ve/veya sol sapmalar” SSCB’de partiye ve hükümete karşı savaşan kim olursa olsun, sosyalizmin yenilgisinden ve kapitalizmin restorasyonundan yanadır.Stalin’den Kaganoviç ve Molotov’a

Yani, kapitalizmin restorasyonu olasılığı her zaman vardır ve kapitalizmin dünya ölçeğinde yenilgisini önkoşulu olan sosyalizmden komünizme geçişe kadar da olacaktır.

“Dış” Sınıf Mücadelesi

Sorunun uluslararası yönü, proletarya diktatörlüğünün kapitalist ülkelerle ilişkileriyle ilgilidir. İki karşıt sistemin koşullarında, emperyalist güçlerin sosyalist ülkeye karşı silahlı saldırı tehlikesi her zaman olacaktır. Lenin’in dediği gibi;

“Sadece bir Devlette değil, bir Devletler sisteminde yaşıyoruz ve Sovyet Cumhuriyeti’nin emperyalist devletlerle yan yana uzun bir süre bir arada var olmaya devam etmesi düşünülemez. Nihayetinde biri ya da diğeri fethetmelidir “(2)

Stalin iç ve dış düşmanlara işaret ederek şunları söylüyordu;

“şimdi tüm dünya burjuvazisi Rus burjuvazisini destekliyor ve onlar hala bizden çok daha güçlüler.” [K28]

Ve ““Kapitalist kuşatma var olduğu sürece, askeri müdahale ve restorasyon girişimleri tehlikesini yalnızca palavralarıyla düşmanlıklarını gizlemek isteyen ve halkı de-mobilize etmeye çalışan ahmaklar veya maskeli düşmanlar reddedebilir,”” (2)

Stalin, E.C.C.I’nin Yedinci Genişletilmiş Plenumunda yaptığı konuşmada, durumu ve iç ve dış sınıf mücadelesini özetleyen 1925’teki On dördüncü Konferans kararından alıntı yapıyor;

“Genel olarak, tek ülkede sosyalizmin zaferi (nihai zafer anlamında değil) tartışmasız biçimde mümkündür.”

Ve devam ediyor:

“… Doğrudan karşıt iki toplumsal sistemin varlığı, kapitalist abluka, diğer ekonomik baskı biçimleri, sürekli bir şekildesilahlı müdahalenin, restorasyonun tehdidine yol açar. Sonuç olarak, sosyalizmin nihai zaferinin tek garantisi, yani, restorasyona karşı garanti, birçok ülkede muzaffer sosyalist devrimlerdir. Bundan hiçbir şekilde, teknik ve ekonomik olarak daha gelişmiş ülkelerin ‘devlet yardımı’ olmadan Rusya gibi geri bir ülkede tam bir sosyalist toplum inşa etmenin imkânsız olduğu (Troçki) sonucu çıkmaz. Troçki’nin sürekli devrim teorisinin ayrılmaz bir parçası, “Rusya’da sosyalist bir ekonominin gerçek ilerlemesinin ancak büyük Avrupa ülkelerinde proletaryanın zaferinden sonra mümkün olacağı” iddiasıdır (Troçki, 1922)— içinde bulunduğumuz dönemde SSCB proletaryasını kaderci pasifliğe mahkûm eden bir iddia. Bu tür “teorilere” karşıt olarak, Yoldaş Lenin şöyle yazmıştı: “‘Batı Avrupa Sosyal-Demokrasisinin gelişimi sırasında ezbere öğrendikleri argüman, yani, henüz sosyalizm için olgunlaşmadığımız, aralarında bazı “eğitimli” beylerin ifade ettiği gibi, sosyalizmin nesnel ekonomik önkoşulları ülkemizde mevcut olmadığı argümanı, sonsuz derecede sahtedir.  (Sukhanov Üzerine Notlar).” (R.C.P.(B.) On dördüncü Konferansının “Komintern ve R.C.P.(B.)’nin E.C.C.I.’nin Genişletilmiş Plenumu ile Bağlantılı Görevleri” konulu Kararı)

“Uluslararası burjuvazi, Sovyet Rusya’ya karşı şiddetli bir nefret ve düşmanlıkla doludur ve onu boğmak için her an üzerine atılmaya hazırdır… Rusya’daki büyük toprak sahipleri ve kapitalistler ortadan kaybolmadı, ama kalıntıları Sovyet hükümeti çalışanları arasında saklanan bir sınıf olarak tamamen kamulaştırmaya maruz kaldılar ve siyasi olarak ezildiler.

Sınıf örgütlenmelerini yurt dışında göçmenler olarak korudular… Bu göçmenler, var gücüyle Sovyet iktidarını yıkmak ve Rusya’da kapitalizmi yeniden kurmak için çabalıyorlar… Rusya’nın durumu bu olduğundan, şimdi onun proletaryasının, egemen sınıf olarak karşı karşıya bıraktığı asıl görev, köylülüğe önderlik etmek, onlarla sağlam bir ittifak kurmak ve bir dizi göreceli aşamalarda büyük ölçekli, toplumsallaşmış, makineleşmiş tarıma geçişi sağlamak için gerekli önlemleri almaktır.” [P49]

Sorunun “dışsal” yönünü ele alan Stalin’in dediği gibi;

“Dış koşullar. Teknik donanımı çok geri kalmış bir ülkede iktidara geldik. Az ya da çok modern teknolojiye dayalı birkaç büyük sanayi biriminin yanı sıra, modern başarılar açısından teknik donanımı tüm eleştirilerin altında olan yüzlerce ve binlerce atölye ve fabrikamız var. Aynı zamanda, çevremizde, endüstriyel tekniği ülkemizden çok daha gelişmiş ve güncel olan bir dizi kapitalist ülke var. Kapitalist ülkelere bakın ve onların teknolojisinin sadece ilerlemekle kalmayıp aynı zamanda çarçabuk ilerlediğini ve eski endüstriyel teknik biçimlerini geride bıraktığını göreceksiniz. Ve böylece, bir yanda ülkemizde en ileri sisteme, Sovyet sistemine ve dünyadaki en gelişmiş devlet iktidarına, Sovyet iktidarına sahip olduğumuzu, öte yandan sosyalizmin ve Sovyet iktidarının temeli olması gereken sanayimizin teknik olarak son derece geri olduğunu görüyoruz. Bu çelişki var olduğu sürece ülkemizde sosyalizmin nihai zaferine ulaşabileceğimizi düşünüyor musunuz?

Bu çelişkiyi ortadan aldırmak için ne yapılmalı? Bunu sona erdirmek için gelişmiş kapitalist ülkelerin ileri teknolojisini geçmeli ve onları geride bırakmalıyız. Yeni bir siyasi sistem, Sovyet sistemi kurma anlamında gelişmiş kapitalist ülkeleri geçtik ve geride bıraktık. Bu iyi. Ama bu yeterli değil. Ülkemizde sosyalizmin nihai zaferini güvence altına almak için, bu ülkeleri teknik ve ekonomik olarak da geçmeli ve geride bırakmalıyız. Ya bunu yaparız ya da duvara toslanırız.

Bu sadece sosyalizmin inşası için geçerli değildir. Aynı zamanda, kapitalist kuşatma koşullarında ülkemizin bağımsızlığını korumak için de geçerlidir. Savunma için yeterli bir endüstriyel temelimiz olmadıkça ülkemizin bağımsızlığı korunamaz. Ve sanayimiz teknik olarak daha fazla gelişmemişse, böyle bir sanayi temeli oluşturulamaz.” [ P211]

Restorasyon olasılığını yineleyerek;

“Sosyalizmin, burjuva ilişkilerinin yeniden kurulmasına karşı tam garanti anlamında nihai zaferi, ancak uluslararası ölçekte mümkündür” (9).

Yani tek ülkede sosyalizmin zaferi restorasyon olasılığının ortadan kaldırılmasını garanti etmez, sadece sosyalizmin nihai zaferi – kapitalizmin dünya ölçeğinde yenilgisi restorasyona karşı garanti verebilir.

Revizyonist Görüşler

Revizyonist görüşler, sosyalizm ve komünizmin bilimsel anlamını, geçişi ve içeride ve dışarıda devam eden sınıf mücadelesini çarpıtmaya ve o verili zamanın gerçek koşullarını göz ardı etmeye çalışıyor. Sorunun revizyonist incelemelerinin çoğu, üretici güçleri birincil, siyaseti ya ikincil ya da hiç önemli olmayan ekonomik determinizme dayanan Troçkist, sözde “Sovyetler eleştirisi”ne dayanır ya da ondan ödünç alır. Marksist-Leninistlere göre, proletarya diktatörlüğünün Komünist Parti’nin rehberliğinde korunması ve güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı soruna yaklaşım, hem ekonomik hem de politik olarak ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

Revizyonistler, çarpık “sosyalizm” anlayışları ve bilinçli olarak sosyalizm ile komünizm arasında yarattıkları kafa karışıklığıyla, sosyalizmin Sovyet Rusya’da asla var olmadığı ve inşa edilemeyeceği iddiasından yola çıkarlar. Bu anlayışla, burjuvazi, pervasız ve sorumsuz politikaları destekleyen sağ ve sol sapmalar biçiminde parti içindeki kapitalizmi restore etme mücadelesinde suç ortakları buldu. Sağ sapma, özellikle Buharinist revizyonistler, burjuvazi ile uzlaşmayı desteklediler. Uzlaşma, kapitalist sınıfların ve kapitalist sömürünün ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü çabayı kınamak ve kırsalda kulak kapitalist sınıfını ve kentsel alanlarda çeşitli kapitalist unsurları korumaktı.

Gerçi son zamanlarda sayıları azalmakta olsa da, Lenin’in Rusya’da “devlet kapitalizmi”ni tanıttığı için revizyonist olduğunu iddia eden bazı Troçkist varyasyonlar, kitlelerin teorik bilgi eksikliğine güvenmekte-dayanmaktalar. Gündemlerine uydurmak için çarpıttıkları bu konuda Lenin’den bir alıntı yapmakta yarar var:

“Kapitalizmin restorasyonu, kâr amacında değil, satmak için çakmak üretmede, ve pek faydalı olmayan diğer “işlerde” değil, makine kullanan büyük fabrikalarda toplumsal olarak yararlı maddi değerlerin üretimiyle uğraşan bir proleter sınıfın restorasyonu anlamına gelecektir, ama sanayimiz harap durumdayken bu kaçınılmazdır.

Bütün sorun, liderliği kimin üstleneceğidir. Bu sorunla doğrudan yüzleşmeliyiz – kim zirveye çıkacak? Ya kapitalistler örgütlenmeyi daha önce başaracaklar – bu durumda Komünistleri kovacaklar ve bu her şeyin sonu olacak. Ya da proleter devlet iktidarı, köylülüğün desteğiyle, kapitalizmi devlet kanalları boyunca yönlendirmek ve devlete tabi olacak ve devlete hizmet edecek bir kapitalizm yaratmak için, bu baylar, kapitalistler üzerinde uygun bir dizgini elinde tutabileceğini kanıtlayacaktır. Soru ayık bir şekilde sorulmalıdır.” [P28]

Troçkist Ernest Mandel’in, Stalin’in ölümünden sonra Krushevci darbeyi “devrimci”, ve devamında, restorasyonu ise “karşı devrime karşı bir devrim” olarak alkışlaması şaşırtıcı değildi. Mandel Nihai çöküşü, Berlin duvarının yıkılmasını, “Doğu ülkelerinden yüz milyonlarca kadın ve erkeğin siyasi hayata aniden ulaşımı” olarak selamladı.

SONUÇ

Soruyla ilgili araştırmaları okuyanlar şunu anlamalıdırlar ki, asırlık tarihi ve tecrübesi olan kapitalizmden farklı olarak, sosyalizmin ders çıkaracağı daha önceki tecrübeleri yoktu. Bu nedenle “hata” yapmak olasılıklar içindeydi ve özeleştiri ile kabul edildi ve ardından hatayı düzeltme geldi.

Konuyla ilgili çoğu burjuva yazının vermeye çalıştığı izlenim, sanki sosyalizm daha önce çok ders çıkaracak tecrübeleri varmış gibi, yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri hata ya da hatalar, doğası gereği sosyalizmin işlememesi ve kaçınılmaz olduğu izlenimi oldu.

Lenin, daha önce hiç sosyalizm deneyiminin olmaması gerçeğine dayanarak, deneme – yanılma, eleştiri ve özeleştiri pratiğinin son derece önemli olduğu konusunda netti.

“1918’in başında” şunları söylüyordu;

barışçıl bir inşanın mümkün olacağı bir dönem bekliyorduk… Ama yanıldık, çünkü 1918’de Çekoslovak isyanı ve 1920’ye kadar süren iç savaşın patlak vermesi şeklinde gerçek bir askeri tehlike bizi yakaladı… doğrudan komünist üretim ve dağıtıma geçmeye karar verme hatasına düştük. Artık-gıdaya el koyma sistemi altında köylülerin bize fabrikalar arasında dağıtabileceğimiz ve böylece komünist üretim ve dağıtım gerçekleştirebileceğimiz gerekli miktarda tahıl sağlayacağını düşündük.

Bu planı bu kadar kesin ve net olarak hayal ettiğimizi söyleyemem; ama yaklaşık olarak bu çizgiler üzerinde hareket ettik. Bu maalesef bir gerçek. Maalesef diyorum, çünkü kısa deneyim bizi bu çizginin yanlış olduğuna, kapitalizmden sosyalizme geçiş hakkında daha önce yazdıklarımıza aykırı olduğuna, yani bizi komünizmin alt aşamasına bile yaklaşırken sosyalist muhasebe ve denetim dönemini atlamanın imkânsız olduğuna ikna etti.” [P27]

Sovyet Liderleri, restorasyon olasılığını görmediler ve farkında olmadıklarından ve buna karşı gerekli önlemleri almadılar diye bir “gerçek” yok, bunlar ucuz uydurma propagandalar. Alınan önlemlerin etkinliği kendi başına belirleyici faktör , ve ölçüm olamaz, önlemler mevcut somut koşullara ve devrimci ve karşı devrimci güçler arasındaki güç dengesine – iç ve dış sınıf mücadelesinin ağırlığı – bağlı olarak etkenliği belirleyici olabilir.

Proletaryanın öncüsü parti Bolşeviklerin elinde olduğu sürece, darbe veya askeri müdahale olmadan restorasyon imkânsız değilse de, zor olurdu. Parti, restorasyonu önlemek için bazı geri adım atmak zorunda kalsa bile buna karşı gerekli önlemleri alacaktır. Dolayısıyla, restorasyon sorununun (içle ilgili) özü, her ikisi de bürokrasinin temelini oluşturan parti içindeki sağ ve sol sapmalara ve “bürokrasinin hizmetinde bir politika” (13)ya ve kapitalizmin restorasyonuna karşı ekonomik mücadele ile ilgilidir.

Anarşist, revizyonist iddiaların aksine, bürokrasinin anında, her yerde ve tamamen ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Bu bir ütopyadır. Ama eski bürokratik makineyi hemen parçalamak ve tüm bürokrasinin aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını mümkün kılacak yeni bir makineyi hemen inşa etmeye başlamak – bu bir ütopya değildir, Bu devrimci proletaryanın doğrudan ve acil görevi olan Komün deneyimidir.” (15) Bu “aşamalı ortadan kaldırma- sönüş”, içeride ve dışarıda sınıf mücadelesinin sonucuna bağlı olarak “devlet”in sönmesine kadar uzayabilir. “Devletin sönmesinin ekonomik temelleri” diyor Lenin, “bu konuda bürokrasinin sönmesi için “ekonomik temeller” de var…” (16)

Sorunun diğer her yönü diyalektik olarak birbirine bağlantılıdır ve genel olarak sınıf mücadelesinden ve özel olarak parti içindeki sınıf mücadelesinden kaynaklanır. Bunu reddetmek ve/veya sorunun belirli bir yönünü bu olgudan yalıtmak en iyi ihtimalle nesnel olmayacak, daha kötü ihtimalle revizyonistlerin çıkarlarına hizmet edecektir.

Tarihin kanıtladığı gibi, sosyalizm, emperyalistlerin tüm saldırılarına ve ablukalarına rağmen, ilk aşamalarında bile, en az gelişmiş ülkede bile, – en azından birincil, asgari hedeflerinde – başarısız olmaz, ancak yenilebilir.

Erdogan A

Notlar

(1) Stalin, SSCB’de Sosyalizmin Nihai Zaferi Üzerine.

(2) Lenin, 8. Parti Kongresi

(3) Hıdır Yeşil, “Sosyalizmde Restorasyon Sorunu”

(4) Moskova Mahkeme Tutanakları

(5) Vishinsky, Mahkeme Tutanakları

(6) Lenin, Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky,”

(7) Lenin, Sol Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı

(8) Lenin, Broşürün Planı, Ayni Vergi

(9) SBKP’nin On Dördüncü Konferansı Kararı

(10) Stalin, Tahıl Tedarikleri ve Tarımın Gelişimi İçin Beklentiler

(11) Stalin, Birinci Beş Yıllık Planın Sonuçları

(12) Lenin, Tarım Sorunu Üzerine Tezlerin Ön Taslağı

(13) Lenin, 10. Kongredeki Konuşması İçin Notlar

(14) Lenin, Devlet ve Devrim, sorunun Marks tarafından sunumu

(15) Lenin, Devlet ve Devrim

(16) Lenin, Broşürün Planı, Ayni Vergi

Konuyla İlgili Yazılar

Lenin, Yeni Ekonomi Politikası ve Siyasal Eğitim Bölümlerinin Görevleri – S27

Lenin, Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesinin Köylülüğün Rolüne İlişkin 1918 Kararı – S28

Lenin, Komünist Enternasyonal Üçüncü Kongresi – P49

Lenin, Uluslararası Komünistin Taktiklerini Savunma Konuşması – P59

Lenin, R.C.P.’nin Taktikleri Üzerine Rapor – P71

Lenin, R.C.P.(B.) Onuncu Tüm Rusya Konferansına – S92

Lenin, Moskova Sovyeti Genel Toplantısında Konuşması – P350

Stalin, Leninizm’in Sorunları Üzerine – S94

Stalin’den Kaganoviç ve Molotov’a – P166

Stalin, Yoldaş Sh.’a Cevap – P168

Stalin, Leninizm’in Temeli – S 171

Stalin, Yabancı İşçi Delegasyonları ile Röportaj – S185

Stalin, Amerikalı Sendikacılara Sorular ve Cevaplar – P187

Stalin, Ülkenin Sanayileşmesi ve C.P.S.U.(B.)’de Sağ Sapma – P211

Stalin, Merkez Komite ve Merkez Kontrol Komisyonu Nisan Ortak Plenumu Çalışması – P252

Enver Hoca, Sovyet Revizyonistlerinin Demagojisi, Hain Yüzlerini Gizleyemez – P286

Enver Hoca, Avrupa Komünizmi Anti-Komünizmdir – P324

Enver Hoca, Emperyalizm ve Devrim – P328

H. Mara, Restore Edilmiş Kapitalizmin Revizyonist “Teorileri” – P330
Kaynak: 1

Yorumlar