VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE DAYANIŞMA KOOPERATİFİ

S.S. İŞSİZLİKLE MÜCADELE, YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, İMECE, EĞİTİM, ARAŞTIRMA, KÜLTÜR, SANAT, İLETİŞİM, KALKINMA, ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
KURULUŞ:
Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, uyrukları, ikametgah ad­resleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortak­lı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir İŞGÜCÜ İMECE VE İŞLETME KOOPERATİFİkurulmuştur.
TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 2- Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik ka­zanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bun­lardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.
UNVAN:
Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu İŞSİZLİKLE MÜCADELE, YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, İMECE, EĞİTİM, ARAŞTIRMA, KÜLTÜR, SANAT, İLETİŞİM, KALKINMA, ÜRETİM VE İŞLETME  KOOPERATİFİ’dir.
Madde 4- Kooperatifin merkezi Ankara’dır.
SÜRE:
Madde 5 Kooperatif süresizdir.
KOOPERATİFİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:
Madde 6- Kooperatifin amacı; toplumda gizli ve açık işsizlikle mücadele etmek, işsizlerin iş bulmasına yardımcı olmak, geçici işçilerin ve çalışanların insan haklarına ve insan onuruna uygun, yasal, meşru ve sosyal güvenlikli koşullarda çalışması için mücadele etmek, anayasal bir hak olan sendikal örgütlenmeyi desteklemek, köyde, kentte yurdun her yerinde üretim, tüketim, dağıtım, sosyal ve kültürel her alanda imeceyi ve kooperatifleşmeyi yaygınlaştırmak, kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek, yoksul ve dar gelirli toplum kesimlerimizin her türlü yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak hedefleriyle; işsiz ortaklarının iş bulmasına, işinden memnun olmayanların daha iyi bir işe sahip olmasına, son duruşmada kendisi de alınıp satılabilen bir meta olan işgücünün hem işçiye hem de topluma yararlı bir biçimde üretime katılmasına yardımcı olmak, işsizlerin ve çalışanların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile bu faaliyetleri kapsamında yer alan mal, hizmet ve fikri üretim ve tüketimlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal, kültürel ve ekonomik yararlarını korumak, geliştirmek, teşvik etmek ve desteklemektir.
Kooperatif bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlar­da  çalışmalar yapar:
1-   Ortaklarının sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek, toplumsal hayata, dayanışmaya katılımlarını sağlamak konularıyla ilgili her türlü fikri üretim, araştırma, proje geliştirme ve uygulama ve benzeri faaliyetlerini destekler ve teşvik eder.
2-   Ortaklarının iş bulması, daha iyi çalışma şartlarına kavuşması ve sosyal güvence kapsamına alınması için her tür bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası yasal ve sosyal haklardan yararlanması için faaliyetler yürütür, destekler ve teşvik eder. Bu amaçla gerekli danışmanlık hizmetleri sunmak üzere ilgili uzmanları istihdam eder.
3-   Ortaklarının eğitim, hukuki mevzuat, sağlık, siyasi hayata katılım, iş yaşamı, girişimcilik ve benzeri alanlarda karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme amaçlı fikri üretim, araştırma ve faaliyetlerini destekler ve teşvik eder.
4-   Ortaklarının toplumsal ve ekonomik kalkınma program ve projelere katılımının sağlanması konusunda ilgili devlet kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve demokratik kitle-meslek örgütleri ile iletişim, dayanışma ve yardımlaşma sağlar, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların araştırmalarına ve danışmanlık hizmetlerine katılır, onlardan yararlanır, bu gibi faaliyetleri destekler ve teşvik eder. Bu kuruluşlarla gerektiğinde bizzat ortaklıklar kurarak ortak faaliyet, proje ve programlar geliştirir ve uygular.
5-   Kooperatif, işçi istihdam büroları, merkezleri oluşturur, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı, üretim, tüketim kooperatifçiliği, Köy Koop gibi üretici köylü kooperatifçiliği, sulama kooperatifçiliği, kooperatif bankaları gibi konularda danışma ve destek birimleri kurar ve destekler, bu gibi örgütlenmeleri teşvik eder.
6-   Kooperatif, faaliyet konularına göre, ortaklarının geliştirdiği her tür araştırma, bilimsel çalışma, proje geliştirme vs. alanlarda fikri üretimlerini destekler, teşvik eder, yayınlarını basma, dağıtım, pazarlama ve benzeri konularda ihtiyaç duydukları finans kaynaklarına ulaşımları konusunda aracı olur ya da bizzat finans sağlar.
7-   Ortaklarının kooperatif amaçları doğrultusunda geliştireceği radyo ve televizyon programları yapma, program danışmanlığı hizmeti verme ve benzeri faaliyetlerini destekler, ilgili kuruluşlarla işbirliği geliştirir, gerekli anlaşmaları bizzat yapar ya da anlaşmalara aracı olur.
8-   Kooperatif amaçlarına uygun olarak yukarıdaki konularla ilgili bizzat projeler geliştirerek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara sunar, bu kuruluşların şartlı bağışlarını kabul ederek, projelerin uygulanması için gerekli tüm düzenlemeleri yapar, gerekli ortaklıklar kurar ya da ortaklarının geliştirdiği projeler için yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlardan şartlı bağışlar sağlanmasına aracı olur.
9-   Kooperatif bünyesinde üretime yönelik beceri kursları ile ortaklarının yaşam kalitelerini iyileştirecek çeşitli eğitim programları düzenler, uygulama atölyeleri açar, her türlü el ürünlerini satın alır ve pazarlar.
10- Ortaklarının ürettiği mal ve hizmetlerin yurt içinde ve dışında pazarlama, tanıtım ve satışına aracılık eder, gerekli ithalat ve ihracat işlemlerini bizzat yapar ve yaptırır.
11- Ortaklarının sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerinin tanıtımı, sergilenmesi ve pazarlanması amacıyla yurtiçi ve yurt dışında her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel yarışmalar düzenleyebilir, ödüller dağıtabilir, ulusal ve uluslararası sanat günleri, fuar, şenlik, festival, sergi, kermes, panel, sempozyum, konferans, kolokyum, anma töreni ve buna benzer faaliyetler düzenler. Bu amaçla düzenlenmiş faaliyetlere katılır veya ortaklarının katılmasına aracılık eder.
12- Ortaklarının ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere  yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardan verilecek krediye aracı olur, her türlü ayni ve nakdi yardım, bağış  sağlar, bunları kooperatif amaçları doğrultusunda kullanır, ortaklarını yararlandırır, ortakları ve personel için yardım fonu oluşturur, ortaklarının özel sigorta ihtiyaçlarına aracı olur.
13- Ortaklarına hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde kendi işlerini kurmaları ve geliştirmeleri amacıyla danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlar ve ürettikleri ürünleri pazarlar.
14- Kooperatif, amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda, ilgili eğitim faaliyetleri yanı sıra gazete dergi, bildiri, bülten, broşür, sosyal reklâm, tanıtım ve dokümanter film ve benzeri yazılı ve görsel yayınların üretimi ve basımı gibi faaliyetler ile arşiv, müze, kütüphane, radyo ve televizyon kurmak gibi faaliyetlerde bulunur, internet ortamında siteler kurar ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin gerektirdiği iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili elektronik bilgi iletişim ağlarına katılır ya da bu ağları kurar etkin ve yaygın iletişimi, haberleşmeyi, bilgi paylaşımını sağlar.
15- Kooperatifin amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği işletmeler, imalathaneler, atölyeler, sosyal tesisler, misafirhane, öğrenci yurdu, kreş ve benzeri tesisler kurar ve işletir.
16- Ortakları arasında dayanışma ruhu geliştirmek ve ortaklarının boş zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kitap ve video kulüpler kurar, film ve video gösterileri yapar, sosyal, kültürel nitelikli toplantı, söyleşi, konferans, yemek, kutlama, tören ve benzeri faaliyetler düzenler.
17- Faaliyetlerini sürdürebilmek için gelir getirici faaliyetlerde bulunur, amacına uygun ticari işletmelere iştirak eder, kurar ve işletir.
18- Kooperatif amaçları doğrultusunda tüm kamu ve özel kurumlarla, yerel yönetim birimleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.
19- Kooperatif amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ulusal ve uluslar arası kuruluşlardan ya da özel kişilerden her tür­lü ayni ve nakdi bağış ve teberruları kabul eder.
20- Kooperatif amaçları doğrultusunda taşınır taşınmaz mallar edinir, bina, arsa satın alır,  satar, kiralar ya da yaptırır ve benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder, işletme devralır, kooperatif yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar verir.
21- Kooperatif ortaklarının ve onların yakınlarının  mal ve hizmet üretiminde ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alım ve satımına aracı olur.
22- Kooperatif amaçları doğrultusunda her türlü ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, şahıs ve kurumlardan ayni ve nakdi yardım, bağış ve kredi alabilir, bunları kooperatif amaçları doğrultusunda kullanır, ortaklarını yararlandırır.
23- Şubeler açar, aynı amaca hizmet eden diğer kooperatiflerle işbirliği yapar, benzer amaçlı kooperatiflerin kuruluşunda öncülük eder ve onlara destek sağlar, amacına uygun kurulmuş ya da kurulacak olan üst birlik kuruluşlarına ve kuruluş çalışmalarına katılır.
24-  Kooperatif, ortaklarının sağlıklı bir çevrede yaşamaları ve her türlü gelişimlerini sağlayabilmeleri için yerleşim alanlarındaki temel hizmetler ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapar, yerel kamu yöneticileriyle bu amaçla işbirliği yapar.
25-  Faaliyetlerini uygulamak için mal ve hizmet kiralaması ve/veya satın alması yapar.
26-  Ortaklarının ve onların yakınlarının ihtiyaç duyacağı danışmanlık (sosyal, hukuki, eğitim-öğrenim, mesleki gelişim, teknolojik üretimin geliştirilmesi vs.) hizmetlerini organize eder ve bunun için gerekli personeli istihdam eder.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE PAYLAR
SERMAYE:
Madde 7- Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak sermayenin en az haddi 10,00.-YTL.dir. Kuruluşta bu sermayenin ta­mamının taahhüt edilmesi ve 1/4’ünün peşin ödenmesi zorunlu­dur.
Ayni sermaye konabilir. Kooperatif mevcut bir işletmeyi veya ayınları devir alabilir. Ayın nevinden sermaye konması halinde 1163 sayılı kooperatifler kanunun 21 ve 22.maddelerine göre hareket olunur.
PAYLAR:
Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 1,00- YTL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az bir pay taahhüt etmesi zorunludur.
Ortaklık payları, bu ana sözleşmenin 19’uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 1,00.- (BİR) YTL üzerinden itibar olunur.
PAYLARIN ÖDENMESİ:
Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4’ü peşin, geri kalanı yönetim kurulunca belli edilecek eşit taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLIK İŞLEMLERİ
ORTAKLIK ŞARTLARI:
Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için; Türkiye cumhuriyeti vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi ya da kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinden olmak gerekir.
ORTAKLIĞA KABUL:
Madde 11- En az iki kooperatif ortağı tarafından ortaklığa aday gösterilenler, gerekli şartları taşıyorlarsa, kooperatife ortak olmak üzere yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Böylece Aday Ortaklık başlar. Bu başvuruda, ana sözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.
Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10. maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul veya ret kararı, ilgiliye 90 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde “Aday Ortak” kooperatif faaliyetlerine Aday Ortak olarak katılır. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksidi ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit meblağı yönetim kurulunun belirleyeceği şekilde öder.
İlk kongreye kadar yönetim kurulunun görevlerini kurucular yürütür.
17’nci madde uyarınca devir yoluyla ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edilenlerden yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarın üzerinde para talep edilmesi genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.
ORTAK SAYISI:
Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir.
ORTAKLIKTAN ÇIKMA:
Madde 13- Her ortak hesap senesi sonundan en az bir ay önce  yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA:
Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.
1-   10’uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.
2-   Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.
3-   Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkûm olanlar.
4-   Kooperatif faaliyetlerine aktif olarak katılmayanlar: Görevli oldukları organ ve birimlerde üst üste 3, yılda toplam 6 toplantıya mazeretsiz katılmayanlar.
Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun  çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.
Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.
Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.
ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA:
Madde 15- Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilânçosuna göre hesaplanarak, bilânço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir.
Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler.
Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebile­cekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
ÖLEN ORTAĞIN DURUMU:
Madde 16- Ölen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri halinde, ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder.
Mirasçıların temsilci tayin etmemeleri veya ortaklığa devam etmek istememeleri halinde, ölen ortağın alacak ve borçları 15’inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
ORTAKLIĞIN DEVRİ:
Madde 17- Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10’ncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir.
Yönetim kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.
Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe, bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.
ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME:
Madde 18- Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilirler.
Bu ana sözleşmenin 14’üncü maddesinin 3’üncü bendi gereğince çıkarılanlar kooperatife tekrar alınamazlar.
ORTAKLIK SENEDİ:
Madde 19- Her ortağın ortaklık haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı ve çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkûr senet ana sözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.
ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI:
Madde 20- Her ortak kooperatifin borçlarına karşı taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.
Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.
Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur.
Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.
ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER:
Madde 21- Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca tespit edilecek aylık taksitleri ödemekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ
KOOPERATİFİN ORGANLARI:
Madde 22- Kooperatifin organları şunlardır:
1-     Genel Kurul,
2-     Yönetim Kurulu,
3-     Denetim Kurulu,
GENEL KURUL:
Görev ve Yetkileri:
Madde 23- En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
1-   Bilânço, bilânço hesaplarının dökümü, gelir ve gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen ra­porları ve yıllık tahmini bütçeyi inceleyerek kabul veya reddet­mek, gelir gider farkının dağıtımı konusunu karara bağlamak.
2-   Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek.
3-   Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, hakkı huzur ve yolluk miktarını görüşerek karara bağlamak,
4-   Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
5-   Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul karar­larına aykırı olduğu ileri sürüleri yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilemeyeceği konusunda karar vermek,
6-   Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek,
7-   Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,
8-   Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,
9-   İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak
10- Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,
11- Kanun ve ana sözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,
12-  Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktarı ve ödeme esaslarını tespit etmek,
13- Kooperatifin amaçları doğrultusunda yapılacak tesisleri tespit etmek, bu amaçla gayrimenkul almak, kiralamak,
14- Kanun ve ana sözleşmede öngörülen kooperatifin amaçları ve faaliyet konuları ile ilgili karar vermek.
Genel kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.
OY HAKKI VE TEMSİL:
Madde 24- Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağı oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.
Ortak sayısı 1.000’i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir.
Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, ana ve babası, eşinin; annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili  kılınan kimseler vekâleten oy kullanamazlar.
Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.
Hiçbir ortak kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif  arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.
TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI:
Madde 25- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde ya­pılması zorunludur.
Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.
TOPLANTI YERİ:
Madde 26- Genel kurul kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.
ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR:
Madde 27- Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağırılır.
Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.
Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağırılabilir.
Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10’unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kuru­lu tarafından toplantıya çağırılır. Bu başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.
Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilememe­si ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvu­rulardan da bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağır­ma izni alabilirler.
ÇAĞRININ ŞEKLİ:
Madde 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve âdete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.
Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.
Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.
BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI:
Madde 29- Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak kararların muteber olabilmesi için toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.
Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortaklarların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.
BAKANLIĞA MÜRACAAT VE GÖNDERİLECEK BELGELER:
Madde 30- Genel Kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) diğer illerde ise kooperatif mer­kezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlü­ğü) yazılı olarak bildirilir.
Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci üc­retinin ilgili maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklene­rek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.
GÜNDEM:
Madde 31- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.
1-    Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,
2-     Bilânço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,
3-     Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
4-     Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yeni­lerinin seçilmesi, ­
5-     Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6-     Gerekli görülen diğer hususlar.
Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.
Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperati­fe kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilânço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.
ORTAKLAR CETVELİ:
Madde 32- Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgâhları ile, asaleten ve vekâleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.
Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul Başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.
GÖRÜŞME VE KARAR NİSABI:
Madde 33- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az ½’sinin şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilmediği takdirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz.
Genel kurulda kararlar, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.
Ancak kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi veya ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.
Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarında 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 52’nci madde hükmüne göre işlem yapılır.
TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI:
Madde 34- Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 Sayı Kooperatifler Kanununun değişik 87’nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması, üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılırlar.
Genel kurul başkan ve üyelerinin; ortaklardan veya kooperati­fin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.
OY KULLANMANIN ŞEKLİ:
Madde 35- Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılır. Ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının kararı halinde gizli oya başvurulur.
BİLÂNÇONUN TASDİKİ VE İBRA:
Madde 36- Bilânçonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilânçoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilânço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilânçonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.
Denetim raporunun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organ­lara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.
İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gerek­lidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.
KARARLARIN TESİRİ:
Madde 37- Kanun ve ana sözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.
KARARLARIN İPTALİ:
Madde 38- Aşağıda yazılı kimseler kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
1-   Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri;
2-   Yönetim kurulu;
3-   Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri,
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.
GENEL KURUL TUTANAĞI:
Madde 39- Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekâleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.
Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI:
Madde 40- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna ve­rilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER:
Madde 41- Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde yö­netim ve denetim kurulları raporları ile bilânço ve gelir gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve iste­nebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.
YÖNETİM KURULU:
Seçimi, Süresi:
Madde 42- Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.
Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kura’ya başvurulur.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
SEÇİLME ŞARTLARI:
Madde 43- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.
1-   Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliye­tine sahip bulunmak,
2-   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3-   Aynı türde başka bir İşletme Kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,
4-   Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, göre­vi kötüye kullanma, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümleri ile 1163 Sayılı Kooperatifiler Kanununa göre mahkûm olmamak,
5-   Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.
Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
Hakkında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkına karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.
GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 44-  Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1-   Yıllık bilânço ile gelir-gider hesabının ve yıllık tahmini bütçenin hazırlanmasını sağlamak,
2-   Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
3-   Kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak, kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,
4-   Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,
5-   Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
6-   Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
7-   Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak veya rehine koymak,
8-   Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi koope­ratifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen iş­lerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,
9-   Kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbir ve kararları almak,
GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR:
Madde45- Yönetim Kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir sekreter, gereğine göre de birer kâtip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar.
Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda sekreterin çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve en az ya­rıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulu­nanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet ge­lecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.
Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sı­rasında toplantıya katılamazlar.
Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş  sayılır.
Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir.
Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.
Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı ol­ma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imza­larlar.
KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI:
Madde 46- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı için, kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.
Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterce onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Memurluğuna verilir.
Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.
ÜYELİĞİN BOŞALMASI:
Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.
Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağırılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir.
Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeden yeteri kadar yedek üye çağırılır.
Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, T.Ticaret Kanununun 315’inci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüş ise, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağırılır.
SORUMLULUK VE YASAK MUAMELELER:
Madde 48- Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.
Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.
Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, sak­lanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilânçonun kanuni hü­kümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere ve­rilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.
Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kuru­lun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.
Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zarar­lardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.
Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kur­tulurlar.
Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:
Madde 49- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katıla­cakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.
Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nevi miktarların dışında hiç bir ödeme yapılamaz.
MURAHHAS ÜYE:
Madde 50- Yönetim kurulu kararı ile üyelerden bir veya bir­kaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir.
Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.
MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL:
Madde 51- Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.
İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.
DENETİM KURULU:
Seçimi ve Süresi:
Madde 52- Genel kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.
Genel kurul denetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Bu ana sözleşmenin 42’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.
SEÇİLME ŞARTLARI:
Madde 53- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.
1-   Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2-   Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, görevi suistimal, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı suçlara ilişkin hükümleri ile Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkûm olmamak,
3-   Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım (Kendisinin ve eşinin, anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.
GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 54- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1-   Yıllık bilânço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek.
2-   Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek.
3-   En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
4-   Bütçe, bilânço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
5-   Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağa­nüstü toplantıya davet etmek,
6-   Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,
7-   Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıkla­rını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşa­lan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye ça­ğırmak,
8-   Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikâyetlerini incelemek ve inceleme so­nucunu yıllık raporunda açıklamak,
9-   Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul top­lantıları gündemine koydurmak.
Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yü­kümlüdürler.
Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve anasözleşme verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.
Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.
SORUMLULUK:
Madde 55- Denetim kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapamamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.
Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklamasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.
Ayrıca, ortaklık işlemleri dışında kendi şahıslarını ilgilendiren hususlarda kooperatifle iş yapamazlar.
DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI:
Madde 56- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.
Kanun ve ana sözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin her hangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanununun 351 inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.
DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:
Madde 57- Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, genel kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ
HESAPLAR:
Hesap dönemi, Bilânço ve Netice hesapları:
Madde 58- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter ya­par, bilânçoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul top­lantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir.
Denetim kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleye­rek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kurulu­na iade ederler. Bilânço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.
MUHASEBE USULÜ:
Madde 59. Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tab­loları buna uygun şekilde hazırlanır.
GELİR GİDER FARKI VE DAĞITIMI:
Madde 60- Gelir gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilânçoya göre tespit edilir.
Müspet gelir gider farkının %20’si yedek akçe ve %1’i tanıtma ve eğitim fonu olarak ayrıldıktan sonra, geri kalan müspet fark ge­nel kurulca alınacak karara göre özel fon ile ortaklar ve personel için yardım fonu arasında bölüştürülür.
Yukarıdaki fıkraya göre ayrılan %1 oranındaki fon, bilânçonun genel kurulca onaylanmasından itibaren bir ay içinde 1163 Sa­yılı Kanunun 94’ncü maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrindeki tanıtma ve eğitim hizmetleri fonu hesabına yatırılır.
Gelir gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunların yetmemesi halinde 61’nci maddeye göre oluşturulan özel fon ile ortak sermaye paylarından karşılanır.
Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı dağıtımı yapılamaz.
Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaz.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez. Kooperatif yalnız ortaklarıyla iş yapar.
ÖZEL FON İLE ORTAKLAR VE PERSONEL İÇİN YARDIM FONU:
Madde 61- 60 ncı maddenin 2 nci fıkrasına göre kararlaştırılacak miktarlar, kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fon hesabı ile ortaklar ve personel için yardım fonu hesaplarından toplanır.
Bu fonlardan toplanan hâsılanın kullanımına ilişkin esaslar genel kurulca belirlenir.
BORÇ SENETLERİNİN TAKİBİ:
Madde 62- Kooperatifçe, borç taksitleri veya ara ödemeleri karşılığında ortaklardan alınan borç senetleri için, ortaklara, bunların ödeme tarihi ve tutarlarını gösteren imzalı ve mühürlü bir alındı belgesi verilir.
Bu senetler, muhasebe kayıtlarına geçirilir. Senetlerin ciro edilmesinde basiretli bir tacir gibi davranılır.
DEVİR TESLİM TUTANAĞI:
Madde 63- Yönetim Kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında, sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.
AVANSLAR VE ÖDEMELER:
Madde 64- Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemelerin geçerli belgelere da­yandırılması şarttır.
Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alınma şartları, kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
KOOPERATİFİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER:
Madde 65- Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilânçosu tanzim eder. Son yılın bilânçosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilânçosu veyahut da yukarıda sözü geçen ara bilânçosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına durumu bildirerek genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilânçosunda kooperatif varlığı­nın yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda il­gili mahkeme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi verir.
Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yö­netim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahke­me iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde. mahkeme mevcut­lar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gi­bi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbir­leri alır.
DEFTERLER:
Tutulacak Defterler:
Madde 66- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorun­ludur.
1-    Yevmiye Defteri,
2-     Defteri kebir,
3-     Envanter defteri,
4-     Karar defteri,
5-     Ortaklar defteri,
Kooperatifte bu defterlerden başka kasa defteri ile işin mahiyet önemini gerektirdiği diğer defterler de tutulur.
YEVMİYE DEFTERİ:
Madde 67- Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazılmasına mahsus defterdir.
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

  1. a) Madde sıra numarası, (Makine ile tutulan muhasebelerde zorunlu değildir.)
  2. b) Tarih,
  3. c) Borçlu hesap,
  4. d) Alacaklı hesap
  5. e) Meblağ, (Yardımcı hesaplara taksim edilenlerin, izahat sütununda gösterilmesi şarttır.)
  6. f) Her kaydın dayandığı belgenin türü, tarihi ve numarası,

Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın 10 günden fazla geciktirilemez.
Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına notere (görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.
DEFTERİ KEBİR:
Madde 68- Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.
Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şarttır.

  1. a) Tarih,
  2. b) Yevmiye defteri madde numarası,
  3. c) Meblağ,
  4. d) Toplu hesaplardan yardımcı nihai hesapların isimleri.

ENVANTER DEFTERİ:
Madde 69- Envanter defterine, kooperatifin açılış tarihinde ve müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur.
Kanunda aksine hüküm olmadıkça hesap dönemi sonu için çı­karılacak envanter ve bilançoların ertesi hesap döneminin ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması gerekir.
Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço yönetim ku­rulunca imza ve notere ibraz olunur. Noterce son kaydın altına (görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şart­tır.
KARAR DEFTERİ:
Madde 70- Karar defterine genel kurul ve yönetim kurulu ta­rafından görüşmeler sonucunda verilen kararlar yazılır.
Yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defteri ola­rak ayrı ayrı tutulur.
Genel kurul karar defterine yönetim kurulunca aslına uygunlu­ğu tasdik edilmiş olarak genel kurul tutanakları yazılır ve yapıştırı­lır.
ORTAKLAR DEFTERİ:
Madde 71- Ortaklar defterine, her ortağın adı soyadı, iş ve ko­nut adresi, kooperatife giriş ve çıkış tarihleri ile yatırdığı veya çek­tiği paralar tarih sırasıyla yazılır.
Çıkarılan ortaklarla ilgili çıkarma kararının gerekçeli olarak bu deftere yazılması ve çıkarma işleminin kesinleştiği tarihin gösteril­mesi gerekir.
DEFTERLERİ TASDİK ETTİRME YUKÜMLÜLÜĞÜ:
Madde 72- Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye def­teri, defteri kebir, envanter defteri ve her iki karar defteri kullanıl­maya başlanılmadan önce notere ibraz olunur. Noter bu defterleri mühür ve imzasıyla tasdik eder.
DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI:
Madde 73- Kooperatif ile ilgili yazı, mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hakediş, fiş gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefa­let, sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeler mun­tazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir.
Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden itibaren on yıl ge­çinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili bel­geler saklanmak üzere T. Ticaret Kanununun 68’inci maddesine gö­re notere veya ortaklardan birine tevdi olunur.

ALTINCI BÖLÜM

DAĞILMA VE TASFİYE
BİRLEŞME VE DEVİR:
Madde 74- Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine yada her hangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu haller­de, 1163 Sayılı Kanunun 84’ncü ve 85’inci maddelerine göre işlem yapılır.
DAĞILMA SEBEPLERİ:
Madde 75– Kooperatif:
1-   Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine,
2-   Genel kurul kararıyla,
3-   İflasın açılmasıyla,
4-   Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Ba­kanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine,
5-   Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
6-   Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,
7-   Amacına ulaşma imkânının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Ba­kanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,
dağılır.
TASFİYE KURULU:
Madde 76- Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yeni­leri tayin olunabilir.
Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına im­kân bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.
1163 sayılı kanunun değişik 56’ncı maddesinin 1’nci fıkrasının 3’ncü bendi ile 62’nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.
Tasfiye kurulu üyelerine tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.
Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.
TASFİYE KURULUNUN GÖREVLERİ VE TASFİYENİN YÜRÜTÜL­MESİ:
Madde 77. Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin gö­revlerini aşağıdaki şekilde yürütür:
1-   Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline Tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.
2-   Tasfiye süresince kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.
3-   Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.
4-   Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilânçosu hazırlar, ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.
5-   Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.
6-   Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.
7-   Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.
8-   Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilânçolar ile tasfiye sonunda kesin bilânço hazırlanır ve genel kurula sunulur.
9-   Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranılacak toplantı nisabı hakkında 33’ üncü maddenin birinci fıkra hükmü uygulanır.
10- Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ Notere tevdi olunur.
11- Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinde sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.
12- Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilde silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BAKANLIK İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMİ:
Madde 78- Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Bakanlık, kooperatif üst kuruluşları, ilgili müesse­seleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.
Kooperatif görevlileri; kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.
KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI:
Madde 79- Bu ana sözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere ait hükümleri uygulanır.
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Madde 80- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ:
Madde 81- İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kimseler Denetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir:
1- 
2-    
KURUCULAR:
Madde 82- Aşağıda isimleri, tabiiyetleri, adresleri, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan:
1-   Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10’uncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,
2-   İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri bu sözleşmenin 43’üncü ve 53’üncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan ederler.
 

Adı Soyadı Tabiiyeti/ TC Kimlik No İkametgah Adresi Taahüt Edilen Sermaye Ödenen Sermaye İmza
 
1,00-YTL 1,00-YTL
1,00-YTL 1,00-YTL
1,00-YTL 1,00-YTL
1,00-YTL 1,00-YTL
1,00-YTL 1,00-YTL
1,00-YTL 1,00-YTL
1,00-YTL 1,00-YTL
1,00-YTL 1,00-YTL

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.