VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

EYT’li EMEKLİ OLANLAR İLE EMEKLİ OLACAKLARA DUYURULUR

Bahri Gençler
  
      Aşağıda paylaştığım konular EYT kapsamında olan emekli olacaklara alakadardır. Her yıl emekli olan ve olacak EYT liler bu hususları dikkatlice değerlendirmelidir. EYT sadece yapılan emeklilik yaşı ile sınırlı değildir. Bu hususlarda EYT lilerin bilgilendirilmesi ve bu hususlarında mücadelelerine dahil edilmesi şarttır. Görünen EYT örgütlenmesinde bu hususlar eksik olup bu hususlarında içinde olduğuna dair şimdiye kadar ne Ali Tezel’de ne de EYT dernek ve örgütlerinde ne de basında ne de sendikalarda ve düzenin partilerinde bir açıklama görülmemiştir. Ben 2003 yılında emekli olup emekli ve emekçilere açtığım dava ile katkı sunmak için açtığım davayı paylaşıyorum. İsteyen olursa bu hususlardaki nitelikli hesaplama tablolarını ve dava dosyasını paylaşabilirim.

   Aşağıda belirttiğim konularda şimdiye kadar “Ali tezel e sorun” programında bir konu olmadı, Çünkü Türkiye genelinde tanınan Ali Tazel bu konularda emeklilerin yetersiz bilgilerinden dolayı oluşan boşluğu doldurarak fırsata dönüştürmüş danışmanlık şirketi kurmuş Marmaris te resort otel kurmuş ve asgari alt sınırdan emekli olanlardan 600 TL danışmanlık ücreti talep etmektedir. Ali tezel in asgari alt sınırdan emekli olacaklardan ve emekli olanlardan talep ettiği danışmanlık ücretini PROTESTO ediyorum.

   2000 yılı öncesi hizmetleri olanlara duyurudur: Eğer 2000 yılı öncesi kısmi aylığınız asgari alt sınırdan (79,59 TL) den hesaplandı ise : 5073 sayılı kanunun 13.Maddesi ile 506 sayılı Kanuna 22.01.2004 tarihinde eklenen GEÇİCİ MADDE 89 gereği: Geçici 82.Madde gereğince bağlanan ve bağlanacak aylıklarda, 2000 yılı öncesi hizmetleri kapsayan aylık ve Geçici 82.Madde gereği kısmi aylık 31.12.1999 tarihi itibariyle hesaplanmakta ve bağlanan veya bağlanacak aylığın bu tarih itibariyle 4447 SK öncesi 96.Maddede belirtilen 79.590.000 TL olan alt sınır aylığına yapılan artışlardan az olmayacağı belirtilmiştir. Alt sınır 79.590.000 TL tam aylık ile prim gün sayısı üzerinden hesaplanan 2000 yılı öncesi alt sınır kısmi aylık, Geçici 82.Madde gereğince Geçici 89.Madde kapsamındadır. 2000 itibariyle her yıl bu şartları kapsayan ve emekli olanların aylıkları her bir sonraki yıllarda bu şartlarda emekli olanlara yapılan artışlardan azdır, çünkü 2000 yılı öncesi kısmi asgari alt sınır aylığı emekli olduğu yılda Gelişme hızı + yıllık Tüfe ile hesaplanmaktadır. Bu durumda olanlar hesaplamasını yaparak dava açıp yapılan haksızlığı belirtip aylıklarını düzelttirmelidirler ve haksızlığa uğradığı aydan itibaren tutar farklarını + avans faizlerini talep etmelidirler, ayrıca belirleyecekleri manevi tazminatı da istemelidirler. Bu hususunda içinde olduğu dava 09/07/2018 tarihinde Bursa 6.ıncı iş mahkemesinde açılmıştır. 20/11/2019 tarihinde mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderilmiştir. (Dosya 2018/374 Esas)

   2003 yılında emekli olanlara duyurulur: 2003 yılında aylığı bağlananların maaş hesabı yanlış yapılmıştır. Aylık bağlama hesabı 1 ocak 2003 tarihine taşınan aylığa 75 TL sosyal destek ödemesi yapılacağına, 2002 aralık ayı maaşı üzerine 75 TL artışı yapılmıştır. Oysa 2003 yılında emekli olanın 2002 aralık ayı aylığı yoktur. Ayrıca 2006 yılı memur-SSK maaş farkı %2,25 zamda yapılmamıştır ve 2002 yılı memur-SSK maaş farkı alt sınır hesabına göre SSK aylığına %8,72 zam yansıtılmamış alt sınır asgari aylıklar düşük gösterilmiştir. SGK genelgelerinde alt sınır asgari aylık tablolarındaki hesaplamalar yanlıştır. Bu asgari aylık hesaplamaları 2000 yılında emekli olmuş emeklilere göre yapılmış, oysa her yıl asgariden aylık bağlanan emeklilerin her yıl aylıklarında Gelişme hızı artışı vardır. Her yıl asgari alt sınırdan emekli olanların maaşları SGK tablolarında göstermeyerek emeklilerden gizlemiştir. Basında ve sendikalarda ki asgari aylık tabloları yanlıştır. Bu hususunda içinde olduğu dava 09/07/2018 tarihinde Bursa 6.ıncı iş mahkemesinde açılmıştır. 20/11/2019 tarihinde mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderilmiştir. (Dosya 2018/374 Esas)

   2000 yılı öncesi hizmetleri olanlara duyurulur: 2000 yılı öncesi hizmetleri olup da 2000 yılı öncesi işten ayrılma tarihlerini SSK görmemekte yok saymaktadır. Bu durumda 2000 yılı öncesi primleri Üst Gösterge Tablosuna esas üst sınırdan prim ödense bile kısmi aylığı alt sınır tabandan hesaplanmaktadır. Gösterge tespitine esas 506 sayılı kanun EK-MADDE 34, Gösterge rakamına esas 506 sayılı Kanun EK-Madde 21. 2000 yılı öncesi Katsayılı Sisteme göre emekli aylığı artışı: Derece ve Kademeye göre yeni gösterge tablosundaki karşılığına gelen gösterge rakamına göre hesaplanmaktadır (07.02.1969 tarihli 1101 sayılı Kanunun 1.maddesi ile 5434 sayılı kanuna Ek Madde 2 olarak eklenen kanun maddesi). 5073 sayılı kanunun 13.Maddesi ile 506 sayılı Kanuna 22.01.2004 tarihinde eklenen GEÇİCİ MADDE 89. 5386 sayılı kanunun 2.Maddesi ile 506 sayılı kanuna 02.07.2005 tarihinde eklenen GEÇİCİ MADDE 91 in 5. Fıkrası gereği; 2000 yılı öncesi 360 günden az prim ödenmesinde, az prim ödenen takvim yılının ortalama kazanç tespitine dahil edilmesinin yersiz olduğu belirtilmiştir. 2000 yılı öncesi için, bir takvim yılında 1 gün prim ödense bile bu takvim yılı ortalama yıllık kazanca dahil edilir diye bir kanun maddesi yoktur ve SSK nın 2000 yılı öncesi işten ayrılış tarihlerini dikkate almadan yaptığı aylık bağlama hesaplaması kanunlara aykırıdır. Yasal olarak her dönem için en az alt sınır primleri ödenmekte ve sigortalının yıllık ortalama kazancıda Gösterge tablosunda karşılık bulmaktadır. 2000 yılı öncesi işten ayrılma tarihinin dikkate alınmaması sigortalının ve çalıştığı şirketin 2000 yılı öncesi en az ödenmesi gereken primleri ödemediği, primlerin üst sınırdan ödenmesine rağmen prim borçlusu olduğu ile sonuçlanmaktadır. Akıl mantık dışı sonuçlar çıkmasın diye yukarıdaki kanun maddeleri vardır. Bu hususunda içinde olduğu dava 09/07/2018 tarihinde Bursa 6.ıncı iş mahkemesinde açılmıştır. 20/11/2019 tarihinde mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderilmiştir. (Dosya 2018/374 Esas)

   Emekli olanlara duyurulur: emkli olanlara verilen aylıklar eksiktir. Çünkü: emeklinin ölümü halinde, ölüm yılının ocak ayına göre hesaplanan haksahiplerine bağlanan aylık 2000 yılı öncesi için aylık bağlanma oranı 55 yaş sonrasında her yıl için +1 Aylık bağlanma oranı artışı ile hesaplanmaktadır. Bu durumda 2019 yılında ölen bir emeklinin hak sahiplerine aylıkları Gelişme hızı + ABO artışı da ilave edilmekte, emeklinin sağlığında ödenen maaşları ile ölüm aylığı arasında her yıl yıl fazlalaşan maaş farkı oluşmaktadır. Emekliye sağlığında verilmeyen alıkonulan maaş farkı Medeni miras kanununa aykırıdır. Yaşlılık prpimleri ve ölüm aylığı primleri birlikte ödenmekte olup yaşlılık ve ölüm aylığı bir bütündür. 2000 yılında alt sınırdan emekli olanın 2019 yılındaki ölüm aylığı farkı 454,94 TL dir. 2020 yılnda bu fark fazlalaşacaktır ve bu fark her yıl emekli olanlara göre değişiktir. Bu fark kurum tarafından alıkonulmaktadır. 4447 sayılı kanun kapsamında ise ölüm halinde Aylık bağlanma Oranı %60 dan az olamaz ve bu kanun kapsamındaki aylık da emeklinin ölümünde haksahiplerine ölüm yılının ocak ayına göre Gelişme hızı dahil ve en az %60 ABO ile hesaplanmaktadır. SGK da alıkonulan bu maaş farkları için emekli kendisinin emkli olduğu yıla göre haksızlıklar ortaya koyup hesaplamasını yapıp maaşını düzelttirilmeli ve her ayın tutar farkı hesaplanıp avans faizi ve manevi tazminat talep rdilmelidir. Bu hususunda içinde olduğu dava 09/07/2018 tarihinde Bursa 6.ıncı iş mahkemesinde açılmıştır. 20/11/2019 tarihinde mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderilmiştir. (Dosya 2018/374 Esas)

   Emekli olanlara duyurudur: 2000 yılı öncesi hizmetleri olanların ödediği primler Üst Gösterge Tablosuna esas üst sınırdan ödenmiş ve 2000 yılı öncesinde işten ayrılma var ise: Bu durumda 2000 yılı öncesi işten ayrılma SGK tarafından dikkate alınmamakta işten ayrılma tarihleri yok sayılmaktadır. Sonuç olarak 2000 yılı öncesi kısmi aylığı alt sınır 79.59 TL den hesaplanmaktadır. Üst Gösterge Tablosu esasına göre yapılan prim ödemeleri eğer Üst gösterge Tablosunda bir karşılık bulamaz ise 2000 yılı öncesi kısmi aylığın Üst Gösterge Tablosuna esas alt sınır 85,47 TL ile kısmi aylık hesabı yapılmalıdır. Bu hususunda içinde olduğu dava 09/07/2018 tarihinde Bursa 6.ıncı iş mahkemesinde açılmıştır. 20/11/2019 tarihinde mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderilmiştir. (Dosya 2018/374 Esas)

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorumlar