VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

EKİM, LENİN VE GELİŞMEMİZİN BEKLENTİLERİ

Pravda Sayı 255
7 Kasım 1925
Stalin
CW 7

 

Sekiz yıl önce Ekim’in hazırlık dönemi ve Ekim’den sekiz yıl sonra, şimdiki dönem,  arasındaki muazzam farklılıklar bir yana bırakılırsa, buna rağmen ortak bir özellik gösterdiklerini düşünüyorum. Bu ortak özellik, her iki dönemin, devrimimizin gelişmesinde dönüm noktalarını işaretlemeleridir.

O zaman, 1917 yılında, görev burjuvazinin iktidarından proletaryanın iktidarına geçişin tamamlanmasını yapmaktı. Şimdi, 1925 yılında söz konusu olan, bütünlüğü içinde sosyalist ekonomi olarak adlandırılamayacak olan günümüz ekonomisinden, sosyalist ekonomiye, sosyalist toplumun maddi temelini oluşturacak ekonomiye geçişi tamamlamaktır. 

 

Ekim döneminde, Partimizin Merkez Komitesi 10 Ekim 1917de Lenin’in önderliği altında silahlı ayaklanmanın örgütlenmesi kararını aldığında, durum neydi? 

 

Birincisi, iki Avrupa koalisyonu arasındaki savaş, bütün Avrupa’da sosyalist devrim öğelerinin büyümesi, Rusya’daki devrimi boğmak amacıyla Almanya ile ayrı bir barış tehlikesi. Bu dış durumla ilgili.

İkincisi, Partimizin Sovyetlerde çoğunluğu ele geçirmesi, bütün ülkede köylü ayaklanmaları, cephelerde devrimci hareketin yükselmesi, burjuva Kerenski hükümetinin tecrit edilmesi, ve diğer bir Komilov darbesi tehlikesi. Bu da iç durumla ilgili.

 

Bu, ağırlıklı olarak bir siyasi mücadele cephesi idi.

 

O zaman, dönemeç dönemi, işçilerin ve köylülerin muzaffer ayaklanması ve proletarya diktatörlüğünün kurulması ile tamamlandı. 

 

Şimdi, burjuva iktidarının parçalanmasından sekiz yıl sonra, durum nedir? 

 

Birincisi, dünyada iki kampın var olması: sömürge ve bağımlı ülkelerdeki (Çin, Fas, Suriye vb.) devrimci hareketin aşikar gelişmesinin yanında, geçici olarak istikrar kazanan kapitalizmin kampı, ve ekonomik gelişmesi ilerleyen ve hem gelişmiş ülkelerin işçilerini ve hem de sömürge ve bağımlı ülkelerin ezilen halklarını etrafında toplayan sosyalizmin, Sovyetler Birliği’nin kampı – kısa bir “dinlenme- soluklanma“yı bütün bir dönemi kapsayan kısa bir “dinlenme-soluklanma “ya çevirmeyi olanaklı kılan koşullar. Bu dış durumla ilgili. 

İkincisi, ülkemizin sanayi ve kooperatif gelişmesinin ilerlemesi, işçilerin ve köylülerin maddi durumlarının yükselmesi, proletarya ile köylülük arasındaki karşılıklı ilişkilerin gözle görülür düzelmesi ve işçilerle köylüler arasında. Partimizin otoritesinin pekişmesi – sosyalist inşayı köylülükle birlikte, proletaryanın ve partisinin önderliği altında ilerletmeyi olası kılan koşullar. Bu da iç durumla ilgili.

 

Bu, ağırlıklı olarak bir ekonomik inşa cephesidir.

 

Şimdiki dönüm noktası döneminin proletaryanın zaferi ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, inşamızdaki başarılara, Batı’daki ve Doğu’daki devrimci hareketin başarısına ve kapitalist dünyayı paslandıran çelişkilerin gelişmesine bağlıdır.

Sekiz yıl önce görev, proletarya ile yoksul köylü tabakasını birleştirmek, orta köylü tabakalarını tarafsızlaştırmak, proletarya diktatörlüğünü örgütlemek, emperyalist savaştan çıkmak, bütün ülkelerin proletaryası ile bağları pekiştirmek ve proleter devrim davasını bütün ülkelerde ilerletmek için iki emperyalist ittifak arasındaki ölüm-kalım savaşından yararlanmak ve Rusya’daki burjuva düzenini yıkmaktı.

Bugün, sekiz yıl sonra, görev, bir yandan proletarya ve yoksul köylülüğü orta köylülükle sağlam bir ittifak temelinde birleştirmek ve proletaryanın bu ittifak içindeki önderliğini güvence altına almak, sanayimizin gelişmesini ye yeniden donatımını ilerletmek milyonlarca köylü kitlesini kooperatiflere çekmek, ve böylelikle ekonomimizin sosyalist çekirdeğinin kapitalizm unsurları üzerindeki zaferini güvence altına almak ve diğer yandan devrimci proletaryaya kapitalizm üzerinde zaferi için mücadelede yardımcı olmak amacıyla hem bütün ülkelerin proleterleri ve hem de ezilen ülkelerin  sömürge halklarıyla ittifakı sağlamaktır. 

 

Orta köylülüğün tarafsızlaştırılması bugün artık yeterli değildir. Şimdi görev, proletarya ile köylülük arasında doğru karşılıklı ilişkilerin kurulması için orta köylülükle sağlam bir ittifak kurmaktır. Çünkü, eğer Lenin’in “köylülükle 10-20 yıllık doğru ilişki, ve dünya çapında zafer güvence altına alınırsa” tezi doğruysa, o zaman  “… şimdi eşi görülmemiş ölçüde geniş ve büyük bir kitle ve  sadece köylülükle birlikte ilerlemek… ,:!* sözleri ayni şekilde doğrudur.

 

Devlet sanayinin basit gelişimi bugün artık yeterli değildir. Sanayinin savaş öncesi düzeyi hala yetersizdir. Şimdiki görev, devlet sanayimizin yeniden donatımı, ve yeni bir teknik temelinde daha da gelişmesini ilerletmektir, çünkü, devlet sanayimiz, tipi itibarı ile sosyalist bir sanayidir, o, ülkemizde proletarya diktatörlüğünün esas temelidir. Böyle bir temel olmaksızın ülkemizi bir sanayi ülkesine ve NEP Rusya’sının sosyalist bir Rusya’ya dönüştürülmesinden söz etmek olanaksızdır.

 

Kırda kooperatiflerin basit gelişimi, bugün artık yeterli değildir. Şimdi görev, milyonlarca köylü kitlesini kooperatiflere çekmek, ve kırsal alanda da kooperatif bir komünal yaşamı oluşturmaktır; çünkü proletarya diktatörlüğü altında, ve tipi itibariyle sosyalist bir sanayinin varlığı koşullarında, kooperatif, köylülüğün sosyalist inşa sistemi içine çekilmesinin temel bağlantı aracıdır.

 

Bunlar, genelde, ülkemizde sosyalist inşanın zaferi için zorunlu koşullarıdır.

Parti, sekiz yıl önce, inanılmaz zorluklara, ve bazı birimlerinin yalpalamalarına rağmen, proletaryanın görevlerini yerine getirilmesinde Leninist tutarlılığı gösterebildiği için,  burjuva iktidarı üzerinde zafer kazandı.

Bugün, sekiz yıl sonra, Parti, ulusal ekonomimizde kapitalist unsurlar üzerinde zaferi güvence altına almak için, sayısız zorluklara ve birimlerinde ortaya çıkabilecek yalpalamalara rağmen, önünde duran görevlerin üstesinden gelmekte eski Leninist tutarlılığı gösterebilirse, bütün olanaklara sahiptir..

Proletaryanın gündemdeki görevlerinin yerine getirilmesinde Leninist tutarlılık – bu da keza sosyalist inşanın zaferi için zorunlu şartlardan birisidir.

 

Pravda Sayı 255
7 Kasım 1925
Stalin
CW 7

October, Lenin and the Prospects of Our Development

Çeviri: Erdoğan A   https://yenidemokrasi.blogspot.com/2018/12/ekim-lenin-ve-gelismemizin-beklentileri.html

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.