VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI DERNEĞİ (ÇALIŞ-DER)

0

Yazar Çalış Der Kurucular Kurulu (Zafer Gökcan iletisi)   

Nedenselliği:

Ülke nüfusunun ancak %10 nun Üretici,geri kalanının ise tüketici durumuna getirildiği, 20 milyon Çalışanın ancak 4 Milyonunun siğortalı, 600 bininin Sendikalı olduğu, İşsiz sayısının 7 Milyonu aştığı bir ülkede; Çalışanların tanımlanmasının, İşverenin sıfatına göre belirlenip,

Kamu ve Özel olarak ayrıştırıldığı, İşkollarına göre sendika yapılanması ve faliyetinin sınırlandırıldığı, Çalışanların Hakları temelinde değil de; Sendikal Bürokratların, Menfaatleri ve siyasal tercihleri doğrultusunda ayrışan sendikaların temsilde bulunduğu dönemde;
Çalışanların Hak ve Özgürlükleri için Mücadele edecek, Çalışanlara Danışmanlık ve Dayanışma içinde olacak, Çalışanları, işte ve işsizlikte, İşyerinde ve Mahallede aidiyetliği sürekli ve kalıcı olacak bir örgütlülük, ihtiyaçtan öte bir zorunluluk iken; hiçbir girişimin olmaması, bir grup işçi, issiz ve emeklinin biraraya gelerek, tartışarak kollektif bir karar olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları Derneği (Çalış-Der) kurulmuştur.

Gerekliliği:

Çokuluslu sermayenin,Konsorsuyum ve kartel oluşturarak,Ülkemizde de uzantılarını;Taşeron ve Paravan Şirketleşme yoluyla, Mevcut İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarının açıklarıyla,Çalışma koşullarını;Vahşi Kapitalist,bir sürece sürüklemekte,İş güvencesini,Siğorta ,Sendika olanağını ve yaşanılabilir bir ücret alma imkanını ortadan kaldırmaktadır.”Parça başı üretim”,Kayıt dışı çalışma gibi uyğulamaları meşrulaştıran,yasal düzenlemeleri teşvik ettirmektedir.Uluslararası Kuruluşlar aracılığı ile dayattırmakta,kendine hizmet edecek Hükümetleri tayin etmektedir.Gümrük Birliği, Uluslararası Tahkim  ve İMF stantbay anlaşmaları aracılığı ile Çalışanların hak ve Özgürlüklerini ortadan kaldırmakta,kazanımlarını enğellemektedir.
Ülke genelinde Küçük ve orta ölçekli İşletmelerin ise;çalışanlara angaryaya varan uygulamaları ve hak ihlalleri ise vahşi orman kuralları çerçevesinde uygulanmaktadır.Başta Kayıtdışı Çalıştırma olmak üzere; siğorta ,Kıdem tazminatı ve sendika hakkları gasp edilmekte,her türlü taciz ve tecavüze maruz bırakılmaktadırlar.On kişi ve altında çalışılan küçük işletmelerde ise; çalışanların “Anayasal ve Yasal” hakları yoksayılarak, çalışanlara karşı,yasal suç işlemek meşru hale gelmiştir.Kamusal ve Sendikal hiç bir denetleme ve yaptırım,uyğulamada birşey ifade etmemektedir.SGK ve Çalışma Kurumları;Körler, sağırlar işlevini sürdürmektedir.En bariz örnek, İnşaat yapımında;SGK İşverenden Siğorta kesintisini stopaj olarak almakta,ama hanği işçileri çalıştırdığını sorğulamamaktadır.Çalışanların SİGORTA VE PİRİM HAKLARINI GÖRMEZDEN GELMEKTEDİR.
Mevcut Çalışma yasaları: Çalışanların,Çalışma ve Sosyal güvenlik Haklarını her yeni düzenlemeyle biraz daha budamakta, kazanılmış haklarını dahi ellerinden almaktadır.Bütün hukuk yollarını ortadan kaldırmakta,çalışanları örğütsüz ve güçsüz bir şekilde “Atomize” etmekte,Sendikacılığı “İŞÇİ SİMSARLIĞI”na çevirmektedir.Sendikalar ;yapay ayrılıklarla kitlesiz ,bürokratik özelbüro tabelalarına çevrilmekte,Çalışanların hakları ve sınıfsal sorunlarına eğilmek yerine ,sınıfdışı istem ve politikalarla uğraşır hale gelmekte,Çalışanların Sınıf bilincini engelleyen,çalışanların örğütlülüğü ve sınıf hareketine kaşı bariyer oluşturan,üretim dışı,asalak uzmanlar kastına dönüştürülmektedir.
Ulusal ve Uluslararası sermayenin Çalışanların Haklarını gasp etme ve ağır sömürü koşullarını yaratmada gösterdikleri ortaklığa;Kamu olarak Devlet de katılmakta ve Sermayeyi korumaktadır.Kamu kururuluşlarının özelleştirilmesi,sadece bir mülkiyet değişikliği olarak gerçekleşmemekte,öncelikle Kamu çalışanlarının haklarının gasp edilmesi elbirliğiyle sağlanmaktadır.Aynı işi gören Çalışanlar;taşeron şirketler aracılığı ile  ucuz, iş güvencesiz,siğortasız ve sendikasız çalışan çağdaş köleler durumuna getirilmektedir.hazırlanan ve yasalaşmakta olan İstihdam kanunuyla ,Çalışanlar,İşverenlerin yükümlülügünü ortadan kaldıran,”alınıp-satılan ücretli köleler” durumuna getirilmektedir.öte yandan iş güvencesi ve kıdem tazminatı;alıştırılarak,ortadan kaldırılmaktadır.SGK işlevsizleştirilerek özel siğortacılık teşvik edilmekte,özel emeklilik on yılda gerçekleştirilirken, Sosyal siğortadan emeklilik “Mezarda” gerçekleştirileçek hale getirilmiştir.kaldı ki Emekliliği hak etmiş Çalışanları bile önce ve sonra emekli olmalarına göre;cezalandırmakta,her yeni emekli olanın, daha düşük emekli maaşı almasını yasallaştırmıştır.
Açlık sınırının 1500 tl olarak saptandığı Ülkede,Asğari ücret ve Emekli maaşları açlık sınırının ancak 4-de 1 i kadar tesbit edilmektedir.İsizlik açık ve kapalı olarak % 2o lerde seyretmektedir.Çalışanların  4 de 3 ü kayıtdışı bulunmaktadır.Emeklilik yeni SGK ile ortadan kalkmıştır.20 milyon çalışanın olduğu bir ülkede sendikalı sayısı toplamı bir tarafa, enbüyük sendikanın üye sayısı 200 bin lerde kalmaktadır.her yıl 1 milyon lise mezunu genç üniversite kapısından ,mesleksiz ve işsiz olarak sokağa akmaktadır.sadece öğretmen adayı olarak Üniversiteyi bitirmiş atama bekleyen 450 bin kişiyi bulmaktadır.Tekstilden,Turizme kadar ,çalışan “stajer” ücretleri 200 tl yi aşmamakta,çalışma saatleri ise 16 saat den aşağıya düşmemektedir.Her alanda olduğu gibi, Sağlık da yapılan özelleştirmelerle,değişik adlarla ,ücretli sağlık hizmeti alınmaktadır.işverenlerin en kolay yaptıkları çalışanların ücretlerinin ve sosyal haklarının üzerine yatmak olduğu,işten atmaların meşru gerekçelerinin ağızlarda sakız” olduğu bir süreçte  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI DERNEĞİ bir ihtiyaç olmaktan öte BİR ZORUNLULUK olmuştur.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI DERNEĞİNİN (ÇALIŞ-DER) TALEPLERİ
Çalışma Yasaları dahil,12 Eylül Vesayeti Kaldırılmalıdır!”

— Üretimden,Tüketime Bütün Alanlardan “ESNEK” Çalışma Kaldırılmalıdır.!
— İşsiz,İşçi ve Emekli Herkese Pirimsiz,Katkısız Sağlık hizmeti verilmelidir.!
— İşsizlik Siğortası ve İşsizlik Maaşı Herkese Eşit,Pirimsiz ve süresiz verilmelidir!
— Sosyal Siğorta ,Yurttaşlık Hakkı olarak,Kamusal zorunluk ve güvence altına alınmalıdır.
— Emeklilik yaşı ve Çalışma süreleri indirilmeli,Çalışma saatleri kısaltılmalıdır.
— Çalışana öğrenim imkanı,Öğrenciye çalışma desteği sağlanmalıdır.
— Tüm çalışanlara,Siğorta,Sendika ve Toplusözleşme hakkı Kamusal güvence altına alınmalıdır.
— Çalışanların Sendikalarının ,İşyeri ve İşkoluna göre ayrıştırlmaları,baraj ve yetki sınırlaması kaldırılmalıdır..
— Çalışan sendikalarının ve örgütlerinin “İşyeri ve Kamusal denetim” yapma yetkileri Yasallaştırılmalıdır.
— Ücretten Vergi kesintisi kaldırılmalı,Kıdem tazminatları en yüksek ücret tavanına göre yapılandırılmalıdır.
— İş ve Meslek edinme bir Yurttaşlık hakkı olarak Kamusal güvence altına alınmalı İş ten atılmalar yasaklanmalıdır.
— Çalışma koşulları ,aracısız,taşeronsuz ve kesintisiz olarak yaşanılabilir hale getirilmelidir.

İlk yorumunuzu yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.